Запалване светлините на коледната елха

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По сце­на­рий на ОДК Бал­чик с ди­ре­к­тор Тинка Си­в­ри­е­ва се про­ве­де ми­ло ко­ле­д­но тър­же­с­т­во с уча­с­тие на во­кал­ни гру­пи от ОДК, ч-ще “П. Хи­лен­дар­с­ки”, де­т­с­ки­те гра­ди­ни в Бал­чик и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли.

Кме­тът Н. Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци и за­па­ли све­т­ли­ни­те на ко­ле­д­на­та ел­ха с мал­ка­та Жу­ли­ан­на. По­с­ле­д­ва бо­га­та за­ря.

Коментарите са затворени.