Подсъдим за кражба на пари

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик,  разгледа на 04.12.2012 г. предложеното от Район-на прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производ-ство на наказателно дело срещу 21-годишния В. Г. Ас. от с. Оброчище.

Районна прокуратура – Балчик, предлага той да бъде признат за виновен в това, че на 02.07.2012 г. в с. Оброчище, община Бал-чик, е отнел чужди движи-ми вещи – сумата от 82 лв. от владението на 62-годи-шен мъж, без негово съгла-сие с намерението проти-возаконно да я присвои. До приключване на съдеб-ното следствие в първоин-станционния съд открад-ната вещ е била върната на собственика.

Районна прокуратура – Балчик, предлага на В. Ас. да бъде наложено наказа-ние пробация с две проба-ционни мерки. Първата е задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца с периодич-ност на подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично. Втората проба-ционна мярка задължава 21-годишния да се явява на задължителни периодич-ни срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца.

С подписаното от стра-ните споразумение В. Ас. признава за виновен по  установените по делото факти. Той декларира, раз-бира и приема последиците на споразумението на вля-зла в сила присъда, съгла-сен е с тях и доброволно го е подписал.

В. Ас. няма образова-ние, не е семеен, безрабо-тен е, осъждан.

 

Коментарите са затворени.