Подсъдими за наркотици

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик,  разгледа на 05.12.2012 г. наказателно дело срещу 24-годишния Ив. Ю. М. и 22-годишния Д. Р. Ст., два-мата от гр. Плевен. Район-на прокуратура – Балчик, предлага те да бъдат приз-нати за виновни в това, че на 17.08.2012 г. в курор-тен комплекс и в курортно селище в съучастие като извършители без надлеж-но разрешително са дър-жали високорисково нар-котично вещество – мари-хуана общо 8,55 грама на стойност 51,30 лв., пред-ставляващо маловажен случай. Държавното обви-нение иска те да бъдат ос-вободени от наказателна отговорност и санкциони-рани с административно наказание.

Разследването е устано-вило, че в първата полови-на на м. август 2012 г. два-мата си закупили мариху-ана от неустановено по до-съдебното производство лице от гр. Пловдив. Те има-ли намерение да употребят наркотиците по време на почивката си в с. Кранево. На 14.08.2012 г. заедно се настанили в хотел и дър-жали наркотичното веще-ство в стаята си там. Перио-дично вземали от общото ко-личество, за да го ползват.

На 17.08.2012 г. при из-вършени обиски от Ив. Ю. било иззето едно поли-етиленово пликче, а от Д. Ст. две пликчета със суха трева във формата на топ-чета. При обиск на хотел-ската им стая били намере-ни останалите количества марихуана.

Коментарите са затворени.