Кражби на компютри, цигари и други вещи

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, разгледа на 06.12.2012 г. наказателно дело срещу 24-годишните Ил. и В. В. Ив. и 21-годишния Ив. Кр. Ив. от гр. Балчик. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала срещу тримата об-винения  за кражби, извър-шени в различно съучастие.

Ил. В. Ив. е обвиняем за това, че на 28.10.2010 г. в гр. Балчик, от магазин за продажба и сервиз на ком-пютърна техника, чрез раз-биване на преграда, здра-во направена за защита на имот и след предварителен сговор с Ив. Ив., е отнел чужди движими вещи – 6 броя преносими компютри на обща стойност 5 940 лв., собственост на ЕООД от гр. Балчик, без съгласието на собственика и с наме-рение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява малова-жен случай.

Срещу Ил. Ив. е пов-дигнато и обвинение за то-ва, че на 09.11.2010 г. в гр. Балчик, без надлежно раз-решително е придобил и държал високорискови наркотични вещества – 25, 47 грама марихуана и 6,34 грама марихуана, на обща стойност 190 лв.

Брат му В. Ив. ще отго-варя за кражби, извърше-ни на 13.05.2010 г. и на 28. 09.2010 г. в гр. Балчик, при условие на продължавано престъпление, от кафе-ав-томат пред магазин за хра-нителни стоки и от друг магазин за хранителни сто-ки, чрез използване на тех-ническо средство и разру-шаване на преграда, здра-во направена за защита на имот. Той е обвинен, че е отнел апарат за връщане на ресто, метална касета за оборот от кафе-автомат и сумата от 105 лв., всичко на обща стойност 405 лв. от владението на собстве-ника на първия обект. От собственика на втория ма-газин е взел 65 стека раз-лични марки цигари, 20 па-кета от по 50 гр. от три вида тютюн, два броя пласт-масови класьори за тютю-неви изделия и рекламни цигари на обща стойност 2897,80 лв. Стойността на откраднато от двата тър-говски обекта възлиза на 3 302,80 лв.

Ив. Ив. е подсъдим за кражбата на компютри на стойност 5 940 лв., извър-шена след предварителен сговор с Ил. Ив. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защи-та на имот.

Ил. Ив. има средно об-разование, а другите две ли-ца -основно. Не са семейни. Само В. Ив. не е осъждан.

Коментарите са затворени.