Отглеждане на марихуана

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За 05.12.2012 г. в Райо-нен съд – Балчик, се насро-чи наказателно дело срещу 25-годишния балчиклия Й. Ст. Й. Районна проку-ратура – Балчик, е повдиг-нала срещу него обвинение за това, че на 13.06.2012 г. в дома си в гр. Балчик е отглеждал растения от ро-да на конопа – марихуана, с общо нетно тегло 1,56 гра-ма на стойност 9,36 лв., за-сети в 2 броя кофички в нарушение на установени-те в Закона за контрол вър-ху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като случаят е маловажен.

Според обвинителния акт, подсъдимият и негов приятел видели растения ма-рихуана в поле в квартал на Балчик. Откъснали ги и ги засадили в две кофички от кисело мляко. Постави-ли ги в оранжерия на сем-ейството на Й. Й. Той ги полял няколко пъти и рас-тенията започнали бързо да растат. Бащата на подсъ-димия разбрал, че тези растения не са домати и из-вадил кофичките с тях из-вън оранжерията. На 13. 06.2012 г. оперативно-следствена група от РУП – Балчик, посетила дома на Й. Й. и иззела кофичките с растения. При направени-те оглед и полеви тест лис-тата реагирали на канабис.

Й. Й. има основно обра-зование, безработен е, не е семеен, осъждан е.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

Съдът наложи наказание 4 месеца лишаване от сво-бода при първоначален строг режим на изтърпя-ване в затворническо об-щежитие от закрит тип и глоба в размер на 100 лв. на подсъдимия Й. Ст. Й.

Наказанието е определе-но по реда на съкратеното съдебно следствие, по кой-то протече делото след като Й. Й. призна вината си и фактите и обстоятел-ствата посочени в обвини-телния акт. По този инсти-тут Районен съд – Балчик, намали с 1/3 първоначално наложеното му наказание 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и постанови той да изтърпи 4 месеца.

Съдът определи той да изтърпи и отложено нака-зание 10 месеца лишаване от свобода, постановено по присъда от 2009 г. за извършена от него кражба.

Районен съд – Балчик, постанови отнемане в пол-за на държавата конфис-куваната марихуана – пред-мет на престъплението, и разпореди, след влизане на присъдата в сила, тя да бъ-де унищожена от Агенция „Митници”.

 

 

 

Коментарите са затворени.