Второ дело за тротоарна площ на “Двореца”

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, да­де ход на въз­зи­в­но­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по жал­ба на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” сре­щу ре­ше­ние на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, по спор за пра­ва вър­ху 20 кв. м от имот с площ 183 488 кв. м. при Дво­ре­ца в Бал­чик.

С ак­та си от 17.08.2012 г. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е от­х­вър­лил ка­то не­о­с­но­ва­те­лен ис­ка на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки”, при уча­с­ти­е­то на тре­то ли­це по­ма­гач – ДКИ „Кул­ту­рен цен­тър – Дво­ре­ца”, сре­щу  ЕТ „ФАЛ­КО – А. Г.” за ос­во­бо­ж­да­ва­не и пре­да­ва­не на площ от 20 кв. м пред за­па­д­на­та фа­са­да на Дво­ре­ца в Бал­чик.

Пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е ус­та­но­вил, че с ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 07.04.2011 г. на ище­ца СУ „Св.  Кл. Ох­ли­д­с­ки” е пре­до­с­та­ве­но без­въз­ме­з­д­но­то уп­ра­в­ле­ние на имот – пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност с площ 183 488 кв. м., с из­к­лю­че­ние на на­ми­ра­щи­те се в не­го сгра­ди.

Об­щи­на Бал­чик е раз­ре­ши­ла на 27.06.2011 г. на тре­то­то ли­це по де­ло­то – ДКИ „КЦ Дво­ре­ца” по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти вър­ху об­що 102 кв. м . Со­б­с­т­ве­ни­кът на пре­ме­с­т­ва­е­мия обект ЕТ „ФАЛ­КО – А. Г.” го е по­с­та­вил вър­ху спор­на­та по де­ло­то площ. То­ва е сто­ре­но въз ос­но­ва на до­го­вор за на­ем вър­ху площ от 20 кв. м ме­ж­ду не­го и ДКИ „КЦ Дво­ре­ца” от 01.04.2011 г.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е при­ел че по сми­съ­ла на За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та пре­ме­с­т­ва­е­ми­ят обект, по­с­та­вен вър­ху пре­тен­ди­ра­на­та площ, е са­мо­с­то­я­те­лен обект. Сле­до­ва­тел­но той вли­за в ос­та­ве­ни­те за без­въз­ме­з­д­но уп­ра­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за ну­ж­ди­те на ДКИ „КЦ Дво­ре­ца” сгра­ди. ЕТ „ФАЛ­КО – А. Г.” не е со­б­с­т­ве­ник на за­с­т­ро­е­на­та и при­ле­жа­та й площ, а на­е­ма­тел по склю­че­ния до­го­вор ме­ж­ду не­го и тре­то­то ли­це ДКИ „КЦ Дво­ре­ца”. С те­зи ар­гу­мен­ти Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е от­х­вър­лил ка­то не­о­с­но­ва­те­лен ис­ка на ви­с­ше­то учи­ли­ще.

СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” об­жал­ва то­ва ре­ше­ние пред въз­зи­в­ния съд ка­то по­со­ч­ва, че по де­ло­то са до­пу­с­на­ти про­це­су­ал­ни на­ру­ше­ния, а при по­с­та­но­вя­ва­не на ре­ше­ни­е­то за­ко­нът не е при­ло­жен пра­вил­но и то е не­о­бо­с­но­ва­но. Ос­пор­ва се ста­ту­тът на по­с­т­рой­ка­та ка­то пре­ме­с­т­ва­ем обект или стро­еж по сми­съ­ла на За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та. Въз­ра­зя­ва се, за­що пър­во­и­на­с­т­ни­ци­он­ни­ят съд при­е­ма за иден­ти­ч­ни по­ня­ти­я­та „сгра­ди в по­зем­ле­ния имот”, вър­ху ко­и­то Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та е да­де­но пра­во на уп­ра­в­ле­ние с ре­ше­ни­е­то на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет, и пре­ме­с­т­ва­ем обект. Ви­с­ше­то учи­ли­ще по­со­ч­ва, че пре­д­мет на на­ем­ния до­го­вор е тро­то­ар­на­та площ, а не пре­ме­с­т­ва­е­мия обект. Ак­цен­ти­ра се, че съ­о­ръ­же­ни­я­та в имо­та не са из­к­лю­че­ни от пра­ва­та, пре­до­с­та­ве­ни на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” и т.н.

ЕТ „ФАЛ­КО – А. Г.” и ДКИ „КЦ „Дво­ре­ца” ос­пор­ват въз­зи­в­на­та жал­ба и ис­кат Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, да по­т­вър­ди ре­ше­ни­е­то на пър­ва­та ин­с­тан­ция.

Днес въз­зи­в­ни­ят съд пре­це­ни, че за изя­с­ня­ва­не на де­ло­то е не­об­хо­ди­мо да бъ­де до­пу­с­на­та съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, ко­я­то да уто­ч­ни ви­да на по­с­т­рой­ка­та, на­чи­на на за­с­т­ро­я­ва­не вър­ху спор­ния те­рен, за­е­ма ли по­с­т­рой­ка­та част от тро­то­ар­но­то пра­во и дру­ги. Де­ло­то е от­ло­же­но за 23.01.2013 г.

 

Коментарите са затворени.