Ще има обучение на агромагистри в Балчик

Sep 27th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

Бо­жин Бо­жи­нов е дъл­го­го­ди­шен пре­по­да­ва­тел в Аг­рар­ния уни­вер­си­тет в Пло­в­див. През та­зи го­ди­на по не­го­ва идея и мо­де­ли на обу­че­ние от Пло­в­ди­в­с­кия аг­ра­рен уни­вер­си­тет ще се за­по­ч­не ма­ги­с­тър­с­ки ед­но­го­ди­шен курс на обу­че­ние по спе­ци­ал­но­ст­та „Ра­с­те­ни­е­въ­д­на про­ду­к­ция”.

Г-н Бо­жи­нов раз­ка­же­те по­ве­че за на­ме­ре­ни­е­то ви да из­не­се­те обу­че­ни­е­то на Ва­шия уни­вер­си­тет из­вън Пло­в­див.

Иде­я­та е да се об­ра­зо­ват по­ве­че хо­ра, пря­ко за­е­ти в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во или с на­ме­ре­ние да се от­да­дат на та­зи про­фе­сия, да по­лу­чат по-го­ля­ма те­х­но­ло­ги­ч­на кул­ту­ра и зна­ния в аг­рар­на­та об­ласт.

Ос­вен то­ва в До­б­ри­ч­ки ре­ги­он се се­ят в по-го­лям ма­щаб от най-ши­ро­ко­ра­з­п­ро­с­т­ра­не­ни­те по­л­с­ки кул­ту­ри – пше­ни­ца, ца­ре­ви­ца, и от по-мал­ко тра­ди­ци­он­ни­те – ра­пи­ца, ко­ри­ан­дър, фа­сул. На мя­с­то ще мо­гат да се на­б­лю­да­ват ета­пи­те на от­г­ле­ж­да­не и ще се ко­мен­ти­рат сла­бо­с­ти­те и по­с­ти­же­ни­я­та.

Как ще се про­ве­де обу­че­ни­е­то?

От 11до 25 ок­том­в­ри ще се при­е­мат до­ку­мен­ти на за­вър­ши­ли ба­ка­ла­вър­с­ка сте­пен  аг­ро­но­ми, ико­но­ми­с­ти, зо­о­ин­же­не­ри, ин­же­не­ри, ве­те­ри­на­ри, учи­те­ли по био­ло­гия и хи­мия и др., ко­и­то ис­кат да при­до­би­ят аг­рар­на ма­ги­с­тър­с­ка сте­пен. Ще се при­е­мат до­ку­мен­ти на кан­ди­да­ти от ця­ла­та стра­на. То­ва ще ста­не в Аг­рар­ния уни­вер­си­тет в Пло­в­див или в гим­на­зи­я­та „Хри­с­то Бо­тев” в Бал­чик. /тел  за спра­в­ка 0579 7 28 05/

І мо­дул на обу­че­ние ще бъ­де от 1 до 12 но­ем­в­ри /есен­но-зи­мен/. Ще се пра­вят де­мо­с­т­ра­ции на от­г­ле­ж­да­не на ра­пи­ца и пше­ни­ца.

От 30 май до 10 юни ще бъ­де ІІ мо­дул /про­ле­тен/. Ще се де­мон­с­т­ри­ра от­г­ле­ж­да­не­то на слън­чо­г­лед и ца­ре­ви­ца, ка­к­то и зе­лен­чу­ко­п­ро­и­з­во­д­с­т­во и ово­щар­с­т­во.

Те­о­ри­я­та ще бъ­де пре­по­да­ва­на в ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та сгра­да на гол­фа „Блек Си Ра­ма” край Бал­чик, а пра­к­ти­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния в Бал­чи­ш­ка об­щи­на.

Кол­ко тря­б­ва да за­п­ла­тят бъ­де­щи­те аг­ро­ма­ги­с­т­ри за обу­че­ни­е­то си?

За да бъ­де ефе­к­ти­в­но обу­че­ни­е­то, ще се съ­с­та­вят гру­пи от по 10-12 ду­ши, за да бъ­де на­б­ле­г­на­то на ин­ди­ви­ду­ал­на­та по­д­го­то­в­ка. Та­к­са­та ще бъ­де 500 лв. на се­ме­с­тър. Се­ме­с­т­ри­те ще бъ­дат три, до сле­д­ва­щия ме­сец но­ем­в­ри, с по­д­го­то­в­ка и за дър­жа­в­ния из­пит. Ця­ло­то обу­че­ние ще е око­ло 1 500 лв.

Ако се кал­ку­ли­ра обу­че­ни­е­то ще се убе­ди­те, че да се учи в Бал­чик е мно­го по-ев­ти­но, от­кол­ко­то да се пъ­ту­ва до Пло­в­див, да се по­л­з­ва квар­ти­ра там и пр.

Най-ва­ж­но­то е, че ня­ма въз­ра­с­то­во ог­ра­ни­че­ние за кан­ди­да­ти­те. Чо­век учи цял жи­вот. В До­б­ру­джа то­ва е пър­во­то ни на­чи­на­ние и смя­там, че ще има до­с­та хо­ра, ко­и­то да го по­д­к­ре­пят. Тук е удо­б­но да се про­с­ле­ди раз­ви­ти­е­то на аг­рар­на­та на­у­ка в дей­с­т­вие, да се ви­дят но­ви ма­ши­ни, да се про­с­ле­ди вре­ме­то за от­г­ле­ж­да­не на оп­ре­де­лен вид кул­ту­ри /тра­ди­ци­он­ни и не­т­ра­ди­ци­он­ни/. Цел­та е не да се раз­да­ват ди­п­ло­ми, а да има го­ля­ма пра­к­ти­че­с­ка по­л­за от на­у­че­но­то.

Интервю: Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.