Плащане на държавна такса чрез ПОС терминални устройства

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, въвежда в експлоатация от 11.12.2012 г. две ПОС терминални устройства за плащане на държавни такси. Те са поставени в деловодството и в реги-стратурата на Районен съд – Балчик, за да бъдат достъпни за всички.

Чрез услугата потреби-телите на съдебни услу-ги имат възможност да заплащат всички видове държавни такси. Тя се въвежда в улеснение на клиентите и им дава възможност те да на-малят разходите си по обслужване на плаща-нето. ПОС терминалите работят с всички ви-дове дебитни и кредитни карти.

 

Коментарите са затворени.