38-годишен полицай – задържан

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, взе мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа на 38-го­ди­ш­ния Иван Г. П. от гр. До­б­рич. Той е раз­с­ле­д­ван по об­ви­не­ние за то­ва, че на 27.11.2012 г. око­ло 14 ч. в гр. До­б­рич, в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це – по­ли­цей­с­ки ор­ган – по­ли­цай в Пър­во РУ „По­ли­ция” в гр. До­б­рич, е по­и­с­кал и при­ел дар – 200 лв., ко­и­то не му се сле­д­ват, за да не из­вър­ши дей­с­т­вие по слу­ж­ба.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, след ка­то взе пре­д­вид пре­д­с­та­ве­ни­те по де­ло­то до­ка­за­тел­с­т­ва и ста­но­ви­ща­та на стра­ни­те, на­ме­ри, че сре­щу Иван П. е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние, ко­е­то се на­ка­з­ва с ли­ша­ва­не от сво­бо­да. Съ­дът обър­на вни­ма­ние, че раз­с­ле­д­ва­не­то сре­щу не­го е в на­ча­лен етап, но от съ­б­ра­ни­те до мо­мен­та ма­те­ри­а­ли мо­же да се на­п­ра­ви обо­с­но­ва­но пре­д­по­ло­же­ние за ав­тор­с­т­во на де­я­ни­е­то. Пре­д­вид ета­па на раз­с­ле­д­ва­не­то съ­дът на­ми­ра, че е на­ли­це ре­ал­на опа­с­ност 38-го­ди­ш­ни­ят да из­вър­ши дру­го пре­с­тъ­п­ле­ние ка­то въз­дей­с­т­вие на сви­де­те­ли по раз­с­ле­д­ва­не­то. Съ­дът пре­це­ни, че при по-ле­ка мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние съ­ще­с­т­ву­ва въз­мо­ж­ност той да се ук­рие. С те­зи мо­ти­ви Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на­ме­ри, че на­с­то­я­щия на­ча­лен етап на раз­с­ле­д­ва­не, един­с­т­ве­на­та аде­к­ва­т­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние спря­мо Иван П. е за­дър­жа­не­то му под стра­жа.

Той има средно образование, семеен е, работи, не е осъждан.

Актът на Окръжен съд – Добрич, подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна.

Коментарите са затворени.