Пенсионерски клуб “Младост-6” посреща гости

Dec 12th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 5 де­кем­в­ри пен­си­о­нер­с­ки­ят клуб на с.Бел­гун го­с­ту­ва на бал­чи­ш­кия пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост – 6” с пре­д­се­да­тел Ге­ор­ги Ан­до­нов. Те са в Бал­чик по спе­ци­ал­на по­ка­на и по слу­чай 10-го­ди­ш­ни­ни­та на мла­ди­те по дух пен­си­о­не­ри, ко­и­то по­се­ща­ват клу­ба до би­в­ша­та ав­то­мо­бил­на шко­ла.

Ор­га­ни­зи­ра­ни­ят бан­кет бе пре­д­ше­с­т­ван от из­пъл­не­ни­я­та на два­та хо­ра – за на­ро­д­ни пе­с­ни и за ста­ри гра­д­с­ки, ръ­ко­во­де­ни от Га­ля Въ­жа­ро­ва.  Пен­си­о­не­ри­те от с.Бел­гун бя­ха во­де­ни от своя пре­д­се­да­тел Ирин­ка Ив.Ми­хай­ло­ва, ро­дом от с.Гур­ко­во, ко­я­то още ми­лее за сво­е­то ро­д­но се­ло и за ро­д­ни­ни­те и бли­з­ки­те си там. Тя по­з­д­ра­ви вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в про­г­ра­ма­та, а бал­чи­ш­ки­те пен­си­о­не­ри раз­чу­пи­ха бя­ла вку­с­на по­га­ча за „До­б­ре до­ш­ли”.

Пре­д­се­да­те­лят на бал­чи­к­лии Ге­ор­ги Ан­до­нов, кой­то от три го­ди­ни ве­че е по­ел ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клу­ба из­не­се съ­дър­жа­тел­на реч – ка­к­во са из­вър­ши­ли ка­то ме­ро­п­ри­я­тия и ек­с­кур­зии, го­с­ту­ва­ния на дру­ги клу­бо­ве и пр. Все по­ве­че ста­ват чле­но­ве­те, ко­и­то ис­кат да пе­ят в две­те пе­в­че­с­ки гру­пи, да иг­ра­ят шах, та­б­ла или кар­ти. Ма­кар и с раз­ли­ч­ни про­фе­сии пре­ди пен­си­о­ни­ра­не­то си, се­га вси­ч­ки чле­но­ве имат ед­на­к­ви ин­те­ре­си и с до­с­тойн­с­т­во ос­та­ря­ват в един до­бър ко­ле­к­тив – по­д­чер­та Ге­ор­ги Ан­до­нов. Та­ка да бъ­де!

Ве­се­ли пра­з­ни­ци на вси­ч­ки и ща­с­т­ли­ва Но­ва­та 2013 г., по­же­ла­ва спе­ци­ал­но Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­ни­ри­те в гр. Бал­чик

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.