3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Dec 5th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

По ини­ци­а­ти­ва на Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на Клуб „Хи­нап”-хо­ра с ув­ре­ж­да­ния,на 3 де­кем­в­ри в ре­с­то­рант „Ло­тос” се съ­б­ра­ха над 130 ду­ши, вси­ч­ки съ­п­ри­ча­с­т­ни към пра­з­ни­ка на хо­ра­та, ко­и­то имат най-го­ля­ма ну­ж­да от со­ци­а­лен жи­вот и об­ще­с­т­ве­но вни­ма­ние.

Спе­ци­ал­но бя­ха по­ка­не­ни кме­т­с­ки­ят екип на Об­щи­на­та, от­дел „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не”, пре­д­се­да­те­лят на ОбС на пен­си­о­не­ри­те Ан­гел Съ­бев, арх.Еми­лия Ге­ор­ги­е­ва, Иван­ка Ро­ма­но­ва, ре­да­к­ци­он­ни­те съ­с­та­ви на в.”Бал­чик” и „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.  По­з­д­ра­в­ле­ни­я­та бя­ха мно­го. Най-емо­ци­о­нал­но бе по­с­ре­щ­нат поп-рок из­пъл­ни­те­лят Са­ш­ко и не­го­ви­ят ди­ре­к­тор Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов. Пре­ди то­ва по­д­г­ря­ва­не на на­с­т­ро­е­ни­е­то на­п­ра­ви с ре­ди­ца ске­чо­ве  до­б­ри­ч­ка­та ак­т­ри­са Ема Ге­ор­ги­е­ва.  То­зи за­бе­ле­жи­те­лен фо­рум на ак­ти­в­ни бал­чи­к­лии удо­с­тои с вни­ма­ние ре­к­лам­ния трик на Ни­ко­лай Пар­ма­к­съ­зов, ди­ре­к­тор на хле­бо­за­во­да, кой­то пре­д­с­та­ви за те­с­т­ва­не най-но­вия вид че­рен хляб, с ле­че­б­ни свой­с­т­ва.

Го­с­ти­те от­не­со­ха със се­бе си в къ­щи ел­хо­ви клон­ки, ук­ра­се­ни с бе­ли, ръ­ч­но из­п­ле­те­ни сне­жин­ки и кар­ти­ч­ки от Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва и Дим­ка Ма­ле­ва.

На вси­ч­ки чле­но­ве на клуб „Хи­нап” и клуб „Здра­вец” бе­ше по­да­рен ка­лен­дар на Бал­чик с пла­кат на 10-го­ди­ш­ния клуб „Здра­вец” и клуб „Хи­нап”. Ка­лен­да­рът с пла­ка­та е из­ра­бо­тен от в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик.

Мно­го тан­ци, обил­но ме­ню и на­с­т­ро­е­ние съ­п­ро­во­ди­ха то­зи та­ка оча­к­ван тра­ди­ци­о­нен пра­з­ник. По­же­ла­ва­ме на вси­ч­ки здра­ве и ща­с­т­ли­во по­с­ре­ща­не на Но­ва­та 2013 г.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.