Криминални новини

Dec 5th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Инкасатор на вода ще отговаря за неотчетени суми

Районен съд – Балчик, ще разгледа на 03.12.2012 г. наказателно дело срещу 64-годишния В. К. Л. от гр. Добрич. Районна про-куратура-Балчик, е пов-дигнала срещу него обви-нение за това, че за времето 29.07.2011 г. до 28.10.2011 г. в гр. Балчик в условията на продължавано престъп-ление в качеството на длъж-ностно лице – „инкасатор” при „Водоснабдяване и ка-нализация” ЕООД – гр. Добрич, район Балчик, е присвоил чужди пари – 3451,48 лв., собственост на дружеството, поверени му в това му качество да ги пази.

В обвинителния акт е посочено, че В. Л. постъ-пил на работа във „ВиК” – Добрич, на длъжността „инкасатор” на 11.04.2011 г. Той бил назначен на тру-дов договор със срок на изпитване до 11.10.2011 г. Имал задължения да засича ежемесечно използваните от абонатите количества вода, да събира парични суми за продадени вода и услуги, ежедневно да от-чита и внася събраните суми в касата на дружест-вото и да оформя необхо-димата документация при приемането и предаването на парите, както и правил-но да отчита и записва в карнета показанията на во-домерите и други. Инкаса-торът носи отговорност за касовата наличност и съот-ветствието й с инкасирани-те суми.

През  месец юли 2011 г. той имал нужда от средс-тва за лични нужди, за кои-то трудовото му възнаг-раждение не било доста-тъчно. Решил да ползва получени за заплатена во-да суми, като възнамеря-вал да ги възстанови по-късно.

На 29.07.2011 г. той по-лучил 2300 лв. за заплате-но водоползване от абона-ти и издал касови бележки за същата сума. След при-ключване на задълженията си по инкасирането той отчел в касата на дружест-вото 1480,12 лв., неотче-тената сума от 819,88 лв. ползвал за лични нужди.

Регистрацията на касо-вия апарат показва, че на 18.10.2011 г. той е получил 196,81 лв., но с приходен касов ордер е отчел в каса-та на дружеството 21,95 лв.

По същия начин задър-жал част от платената от абонати сума на 19.10. 2011 г., на 22.10.2011 г., на 24.10.2011 г., на 26.10.  2011 г. и на 28.10.2011 г. Неотчетените в касата на дружеството средства той използвал за себе си.

Съдебно-счетоводна експертиза е установила, че стойността на събраните от абонати суми, но неотчетени във „ВиК” ЕООД – Добрич, възлиза на 3451,48 лв.

В. Л. има висше образо-вание, семеен е, не е осъждан.

 Кремена Капралова, Пресаташе на Районен съд – Добрич

Шофиране с алкохол

Ра­йо­нен съд  Бал­чик раз­г­ле­да на 08.11.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния Й. М. Иб. от с. Ап­рил­ци, об­щи­на Па­зар­джик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу не­го об­ви­не­ние за то­ва, че на 09.06.2012 г. око­ло 1 ч. по ули­ца в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „БМВ” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол н кръ­в­та си над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 2,11 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­жен ред.

По вре­ме на раз­го­во­ра с во­да­ча, слу­жи­те­ли­те на ре­да усе­ти­ли, че той лъ­ка на ал­ко­хол. Той ка­зал, че е из­пил три би­ри. На мя­с­то бил по­ви­кан ав­то­кон­т­ро­льор, кой­то из­вър­шил про­вер­ка за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол с те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во „Дре­гер”. То от­че­ло на­ли­чие на ал­ко­хол 1,99 про­ми­ла.

Й. Иб. е с ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен е, се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

Коментарите са затворени.