ПРОТОКОЛ №19 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 29.11.2012 г.

Dec 5th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Информация за отчета на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

По втора точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка на общината.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 257: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. З от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Балчик:

1. Утвърждава максимален размер на заема от 400 000 лева.

2. Дава съгласието си да бъде удължен срока на ползване и погасяване на заема от набирателната сметка на общината до 30 ноември 2013 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 258: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК, Общински съвет – Балчик :

1. Приема “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление”, съгласно Приложение.

2. ”Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление” да бъде обнародвана в местния печат и/или се разгласи по предвидения  от Общинския съвет за това ред.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”, 0 “Против”, 0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ангел Димитров Ангелов, по отношение на ПИ № 53120.502.191 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 259: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-06-2/04.10.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ангел Димитров Ангелов, по отношение на ПИ № 53120.502.191 по кадастралната карта на с. Оброчище, целият с площ от 2145 м2, като Ангел Ангелов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 445.00 м2 /четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4252/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 340.00 лв. /пет хиляди триста и четиридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Явор Данев Стоилов, по отношение на ПИ № 53120.5042.345 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з. “Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 260: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Я-78-1/13.11.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Явор Данев Стоилов по отношение на ПИ № 53120.504.345 по кадастралната карта на с. Оброчище в.з. “Изгрев” /УПИ І-361, кв. 39 по ПУП на в.з. “Изгрев/, целият с площ от 425 м2, като Явор Данев Стоилов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35.00 м2 /тридесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4257/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1050.00 лв. /хиляда и петдесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 261: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Юрем Али Хасан от с. Соколово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Павлина Сашева Захариева от гр. Балчик, ул. “П. Славейков”, за транспортни разходи до град София, за преглед на детето и Йоанис Михаил Кукуси, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Стоянка Маринова Георгиева от с. Змеево, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

4. Гюлхан Али Юсуфова от гр. Балчик, ул. “Средна гора” № 102, за лечение на майка и Златка Сюлейманова, в размер на 300.00 (триста) лева.

5. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, ул. “Драва” № 2, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Лимонка Димитрова Янева от гр. Балчик, ул. “Черно море” № 38а, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Галин Василев Делев от с. Безводица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Фотина Михайлова Мадцарова от с. Пряспа, за лечение, в размер на 200 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седма точка от дневния ред: Отчет на председателя на ОбС – Балчик за периода м. януари-ноември 2012 г.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС-Балчик

По осма точка от дневния ред: Предложение за прехвърляне на средства от представителни разходи на ОбС в дейност обезщетения и помощи.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС-Балчик

РЕШЕНИЕ 262: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъдат прехвърлени 8 000 (осем хиляди) лева в § 4214 “Обезщетения и помощи” Дейност шифър 122 “Общинска администрация” от § 1098 “Други неквалифицирани разходи” (представителни разходи на ОбС-Балчик) в дейност шифър 123 “Общински съвет”, които да бъдат ползвани за помощи на граждани.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 263: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство “по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“, общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „РибАрт Фест Балчик“ МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство “по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовка, подаване и реализацията на  проектното предложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По десета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на финансова помощ за извършване на погребения.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 264: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик дава съгласие да се предостави от общинския бюджет парична помощ в размер на 490.00 (четиристотин и деветдесет) лева на Йордан Мирославов Великов от град Балчик, за покриване разходите по организиране на погребения на неговите близки: Диана Трифонова Великова, Златка Стоянова Монева и Трифон Василев Монев.

Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение..

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.