Св. Варвара, Св. Сава, Св. Никола ( 4,5 и 6 декември )

Dec 5th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ЦЪРКОВНИ

Де­нят на Св. Вар­ва­ра се пра­з­ну­ва на 4. де­кем­в­ри. На­ро­дът я въз­при­е­ма ка­то по­к­ро­ви­тел­ка на бо­ле­ст­та шар­ка. За то­ва на то­зи ден не се спо­ме­на­ва то­ва име. За да я уми­ло­с­ти­вят ста­ри­те хо­ра са я на­ри­ча­ли Ба­ба шар­ка

 

На 5 де­кем­в­ри бъл­га­ри­те по­чи­тат Св. Са­ва. На­ро­дът схва­ща Св. Са­ва ка­то се­с­т­ра на Св. Вар­ва­ра. На то­зи ден се по­чи­та ду­хът по­к­ро­ви­тел. Все­ки дом и вся­ко се­мей­с­т­во имат дух по­к­ро­ви­тел, кой­то оби­к­но­ве­но при­е­ма об­ра­за на смок, т. е. змия.

В бъл­гар­с­кия фол­к­лор той се явя­ва ка­то брат на Св. Вар­ва­ра и Св. Са­ва и ка­то по­к­ро­ви­тел на мор­с­ки­те сти­хии. От там и на мо­ря­ци­те и ри­ба­ри­те. Той е за­к­рил­ник съ­що и на мел­ни­ча­ри и тър­го­в­ци ико­но­г­ра­фи. То­зи пра­з­ник се пра­з­ну­ва в ця­ла Бъл­га­рия и е сред най-оби­ча­ни­те на­ро­д­ни пра­з­ни­ци. На Ни­кул­ден фа­к­ти­че­с­ки при­к­лю­ч­ва есен­ния ри­бо­лов и ри­ба­ри­те раз­пре­де­рят то­ва, ко­е­то са спе­че­ли­ли по вре­ме на ак­ти­в­ния ри­бо­лов. Професионален ден на банкерите.

Коментарите са затворени.