Швейцарци огледаха летище Балчик

Dec 5th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Пре­д­с­та­ви­те­ли на ле­ти­ще Цю­рих от­де­ли­ха на 29 но­ем­в­ри по­ве­че от два ча­са за ог­лед на ле­ти­ще­то в Бал­чик. По ду­ми­те на Ралф Ец­холт, ди­ре­к­тор на ле­ти­ще Бо­го­та /Ко­лум­бия/, ае­ро­пор­тът ни е раз­по­ло­жен на до­с­та до­б­ро мя­с­то и пре­д­с­тои да се на­п­ра­ви по­д­ро­бен ана­лиз на то­ва, ко­е­то бе ви­дя­но. Спо­ред не­го и ви­це­п­ре­зи­ден­тът за ме­ж­ду­на­ро­д­но раз­ви­тие на ле­ти­ще Цю­рих – Мар­кус Ка­до­уф, вси­ч­ко ве­че за­ви­си от бъл­гар­с­ка­та по­ли­ти­ка и кон­це­си­он­ни­те ус­ло­вия, ко­и­то ще бъ­дат пре­д­ло­же­ни. Швей­цар­с­ки­ят ави­о­о­пе­ра­тор уп­ра­в­ля­ва 10 ле­ти­ща по све­та, а в мо­мен­та има ин­те­рес и към ле­ти­ще Со­фия, ко­е­то уп­ра­в­ля­ва и ме­с­т­на­та ави­о­ба­за. След ле­ти­ще­то, го­с­ти­те се сре­щ­на­ха с кме­та на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то де­к­ла­ри­ра го­то­в­но­ст­та си да съ­дей­с­т­ва, за да мо­же ин­ве­с­ти­ци­он­ни­те на­ме­ре­ния на швей­цар­ци­те да се осъ­ще­с­т­вят. В ран­ния сле­до­бед го­с­ти­те по­се­ти­ха голф иг­ри­ще­то Black Sea Rama и ку­рор­та “Ал­бе­на”, за да се за­по­з­на­ят с ту­ри­с­ти­че­с­кия ре­сурс на ре­ги­о­на.

Balchik.info

 

 

Коментарите са затворени.