Петър Петров – втори в листата на Синята коалиция в Област Добрич

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Д-р Ев­ге­ни Чо­ба­нов ще во­ди ли­с­та­та на Си­ня­та ко­а­ли­ция на кан­ди­да­ти­те за На­ро­д­но съ­б­ра­ние в 8-ми До­б­ри­ч­ки МИР, то­ва ре­ши­ха де­ле­га­ти­те на дне­ш­но­то ре­ги­о­нал­но съ­б­ра­ние на ДСБ за об­ласт До­б­рич. Вто­ри в ли­с­та­та ще бъ­де Пе­тър Пе­т­ров, пре­д­се­да­тел на ДСБ в Бал­чик, тре­то е мя­с­то­то за Ан­то­ния Ки­ро­ва, пре­д­се­да­тел на об­щин­с­ка­та ор­га­ни­за­ция в До­б­рич, че­т­вър­ти е Ивай­ло Ев­до­ки­ков, ре­ги­о­на­лен ко­ор­ди­на­тор за об­ла­ст­та, пе­ти е Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов. Гла­су­ва­не­то от де­ле­га­ти­те бе тай­но. Д-р Чо­ба­нов е об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар в Ка­вар­на, пре­д­се­да­тел на ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на ДСБ в гра­да и об­щин­с­ки съ­ве­т­ник в ме­с­т­ния пар­ла­мент. На дне­ш­но­то съ­б­ра­ние чле­но­ве­те на ДСБ из­б­ра­ха и де­ле­га­ти за пре­д­с­то­я­що­то На­ци­о­нал­но съ­б­ра­ние, ко­е­то ще се про­ве­де на 1 де­кем­в­ри в Со­фия.

Ангел РАДИЛОВ

 

Коментарите са затворени.