Бебе гигант се роди в Балчик

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Мом­чен­це с те­г­ло 5.800 ки­ло­г­ра­ма и ръст 55 сан­ти­ме­т­ра се ро­ди в 9.46ч. на 15 но­ем­в­ри в АГ-от­де­ле­ни­е­то на бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца. Де­те­то е ро­де­но с це­за­ро­во се­че­ние и е в до­б­ро съ­с­то­я­ние, спо­де­ли ди­ре­к­то­рът на здра­в­но­то за­ве­де­ние д-р Иво Вой­чев. Той и ко­ле­ги­те му д-р Ди­мо­ва и д-р Ра­ди­лов за­я­ви­ха, че не по­м­нят в Бал­чик да се е ра­ж­да­ло тол­ко­ва ед­ро бе­бе. Ба­ща на но­во­ро­де­но­то е об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник Ис­ма­ил Ис­ма­ил, а май­ка­та Фа­т­ме Ис­ма­ил. Ща­с­т­ли­ви­те ро­ди­те­ли са от с.Со­ко­ло­во, ра­бо­тят във фа­б­ри­ка за за­хар­ни из­де­лия в гра­да и имат още ед­но де­те. Ве­д­на­га след ра­ж­да­не­то те ре­ши­ха, че де­те­то им ще се ка­з­ва Ай­тач.

 

Оставете коментар