ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП.

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005″

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00479-2012-0028

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията до 16.00 часа на 12.12.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения до 16.00 часа на 12.12.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите до 16.00 часа на 19.12.2012 г.

Отваряне на оферти     11:00 часа на 20.12.2012г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 10,00 ЛВ.

 

Коментарите са затворени.