ОБЯВА

Sep 19th, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

ОБЯ­ВЯ­ВА, че  от 30.08.2010 г. до 30.09.2010 г. вклю­чи­тел­но,  в сгра­да­та на Ра­йо­нен съд гр. Бал­чик ще се про­ве­де пу­б­ли­ч­на про­дан от ЧСИ  Ни­ко­лай Ни­ков с Ра­йон на дей­с­т­вие ОС До­б­рич, по Из­пъл­ни­тел­но де­ло  № 20078100400082 г.  на сле­д­ния не­д­ви­жим имот:

По­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­ци­о­нен № 02508.83.175, на­хо­дящ се в гр. Бал­чик, ул. „Хри­с­то Смир­нен­с­ки” № 12, с площ от 275 кв.м., ве­д­но с по­с­т­ро­е­ни­те в по­зем­ле­ния имот сгра­ди – дву­е­та­ж­на, ма­си­в­на жи­ли­щ­на сгра­да с га­раж и ма­зе, със ЗП 156 кв.м., РЗП 199.62 кв.м.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне

наддаването  – 120 900 лв

Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да направят оглед всеки вторник и четвъртък от 09:00 часа до 17:00 часа по местонахождението му в гр. Балчик.

За справки: тел. 02/9306340  и  GSM 0885/161395 – Българска банка за развитие АД   и  ЧСИ Николай Ников тел. 058/621177 и GSM 0888/453828.

Коментарите са затворени.