За нов берекет се почерпиха пчеларите

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Пче­лар­с­т­во­то е по­е­зи­я­та на зе­ме­де­ли­е­то – мно­го­к­ра­т­но по­в­та­ря те­зи ду­ми на из­ве­с­тен бъл­гар­с­ки учен бал­чи­ш­ки­ят пче­лар Сла­в­чо Ко­лев. И та­зи го­ди­на той до­й­де в ре­да­к­ци­я­та с ми­с­ли за вси­ч­ки про­б­ле­ми, ко­и­то сто­ят пред пче­лар­с­т­во­то в ра­йо­на. До­во­лен е, че за раз­ви­ти­е­то на то­зи от­ра­съл на на­ро­д­но­то сто­пан­с­т­во по­ма­гат без­въз­ме­з­д­но Гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ки ко­о­пе­ра­ции. Ка­то ед­ни раз­би­рат ма­ща­б­но­ст­та на пче­ло­въ­д­с­т­во­то ка­то жи­з­не­на не­об­хо­ди­мост за за­па­з­ва­не на ви­до­ве­те, по­ч­ва­та, въз­ду­ха и вси­ч­ко от при­ро­да­та, а дру­ги ка­то че ли мал­ко по­д­це­ня­ват ми­ни­а­тюр­ния труд на пче­ли­те, кой­то се ока­з­ва ко­ло­са­лен в пер­с­пе­к­ти­ва. Без оп­ра­ш­ва­не­то ра­с­те­ни­е­въ­д­с­т­во­то ще за­ги­не и при­ро­да­та ще за­гу­би сво­я­та ця­ло­с­т­ност и пър­вен­с­т­ва­що зна­че­ние за жи­во­та.

Да не го­во­рим за ме­да – про­дъл­жа­ва Сла­в­чо Ко­лев. Все по­ве­че хо­ра се убе­ж­да­ват в ме­до­ле­че­ни­е­то, пък и въ­о­б­ще в по­ле­з­на­та упо­т­ре­ба на мед и про­по­лис. В Бъл­га­рия в ми­на­ло­то е има­ло по­ве­че ен­ту­си­а­зи­ра­ни пче­ла­ри. За Бал­чик те се бро­ят на пръ­с­ти. Все пак на­де­ж­да­та е в мла­ди­те, ко­и­то те­пър­ва ще се за­па­лят по то­зи за­на­ят. Ху­ба­во би би­ло да жи­ве­ят ко­ле­к­ти­вен про­фе­си­о­на­лен жи­вот, да имат се­ри­о­з­но сдру­же­ние със своя дей­ност за еди­не­ние на пче­ла­ри­те, да имат без­п­ла­т­ни щан­до­ве на гра­д­с­кия па­зар за бур­ка­ни­те с мед, ко­и­то се про­да­ват все още с це­на от 5-7 лв.

Та­зи го­ди­на се по­лу­чи­ха до­б­ри до­би­ви, но не по-до­б­ри от пре­д­ни­те го­ди­ни. Пре­д­с­тои за­вър­ш­ва­не на за­зе­мя­ва­не­то на ко­ше­ри­те и зи­мен пе­ри­од, през кой­то ще се по­д­го­т­вят но­ви ко­ше­ри и дру­ги по­д­го­т­ви­тел­ни ра­бо­ти за оча­к­ва­на­та про­лет, ко­га­то пче­ла­ри­те ще тря­б­ва да на­ме­рят но­ви по­д­хо­дя­щи ме­с­та за пче­ли­ни­те си, за ко­е­то ще оча­к­ват на­в­ре­мен­на по­мощ от ко­о­пе­ра­ци­и­те и гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во.

С ве­сел бан­кет мла­ди и ста­ри пче­ла­ри от­че­то­ха ре­зул­та­ти­те от та­зи го­ди­на и се по­чер­пи­ха за нов бе­ре­кет.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.