Балчиклия е подсъдим за държане на наркотици

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 27.11.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 19-го­ди­ш­ния Здр. Г. Г. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, пре­д­ла­га той да  бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 30.06.2012 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е дър­жал ви­со­ко­ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во – ма­ри­ху­а­на с не­т­но те­г­ло 1,82 гра­ма на об­ща стой­ност 10,92 лв., ка­то слу­ча­ят е ма­ло­ва­жен. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и да му се на­ло­жи ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние – гло­ба.

Про­ку­ра­ту­ра­та по­со­ч­ва, че на 30.06.2012 г. той и не­гов при­я­тел оти­ш­ли на ав­то­с­топ до ку­рор­та и по­се­ти­ли тя­х­на по­з­на­та, ко­я­то ра­бо­те­ла там. След 19 ч., ко­га­то при­к­лю­чил ра­бо­т­ния й ден, те тръ­г­на­ли на раз­хо­д­ка из ком­п­ле­к­са. Мал­ко след то­ва би­ли спре­ни за про­вер­ка от слу­жи­те­ли на РУП – Ал­бе­на, вклю­чи­тел­но за при­те­жа­ние на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва.

До­ка­то по­ли­ца­и­те про­ве­ря­ва­ли са­мо­ли­ч­но­ст­та им, Здр. Г. се сму­тил мно­го. То­ва би­ло за­бе­ля­за­но от слу­жи­те­ли­те на ре­да и те го оби­с­ки­ра­ли. В джоб на­ме­ри­ли по­р­т­фейл, в кой­то би­ли от­к­ри­ти 5 броя по­ли­е­ти­ле­но­ви пли­к­че­та със су­ха тре­в­на ма­са. При те­с­т­ва­не с по­ле­ви тест тя ре­а­ги­ра­ла на ка­на­бис.

Здр. Г. обя­с­нил пред ор­га­ни­те на ре­да, че на­ме­ре­ни­те на­р­ко­ти­ци би­ли за не­го­ва ли­ч­на упо­т­ре­ба. Той се е при­з­нал за ви­но­вен и е на­п­ра­вил пъл­ни са­мо­п­ри­з­на­ния.

Пре­д­вид те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва и чи­с­то­то му съ­де­б­но ми­на­ло, фа­к­та, че от де­я­ни­е­то не са на­с­тъ­пи­ли ще­ти, и пре­д­ви­де­но­то в за­ко­на на­ка­за­ние – гло­ба до 1000 лв., дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га 19-го­ди­ш­ни­ят да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред.

 

Коментарите са затворени.