П О К А Н А

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.11.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се про-веде заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Информация за отчета на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от наби-рателната сметка на общината.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за устано-вяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ангел Димитров Ангелов, по отношение на ПИ № 53120.502.191 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Явор Данев Стоилов, по отношение на ПИ № 53120.5042.345 по кадастрал-ната карта на с. Оброчище, в.з. “Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

7. Отчет за работата на ОбС – Балчик за периода м. януари-ноември 2012 г.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС-Балчик

8. Разни

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.