Конкурс за продажба на общински имот

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОР­ПУ­РОИ, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Бал­чик, изм. и доп. с ре­ше­ние №748/17.02.2012 г. на ОбС-Бал­чик; Ре­ше­ние № 232/27.09.2012 г. на ОбС-Бал­чик и За­по­вед № 1107/1211.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик

1. ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на следния общински имот: УПИ ХVІ-за обществено обслужване, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик /поземлен имот № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик/, с площ от 147 м2.

2. Конкурсът да се проведе при следните условия:

2.1. Предмет на конкурса – изграждане на обект за обществено обслужване, съгласно действащия подробен устройствен план;

2.2. Цена на имота – не по-ниска от 35 868.00 /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;

2.3.  Размер на предвидените инвестиции;

2.4.  Срок за влагане на предвидените инвестиции;

Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 15.11 до 30.11.2012 г. на Касата на ОбА-Балчик.

Депозитът за участие в конкурса се внася по посочената в конкурсните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 30.11.2012 г.

Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 15.30 часа на 03.12.2012 г. в Информационния  център на Община Балчик, пл. “21 септември” №6.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.