Община Балчик участва в проект за превенция на земетресения

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Община Балчик се присъедини към мрежата за сеизмична безопасност ЕSNET, се съобщава на сайта на ведомството.

Чрез участието си проекта, финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, Общината ще се възползва от софтуера и електронната информация, която ще се разпространява след създаването на мрежата.

Българският участник в проекта е Националнен институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Об­ща цел на про­е­к­та е да до­при­не­се за пре­вен­ци­я­та от при­ро­д­ни бе­д­с­т­вия, свър­за­ни със зе­ме­т­ре­се­ния в ра­йо­на на Чер­но мо­ре чрез из­г­ра­ж­да­не на об­ща кон­це­п­ция за мо­ни­то­ринг и ре­а­к­ция. В ре­зул­тат на то­ва ще бъ­де раз­ра­бо­тен спе­ци­а­ли­зи­ран со­ф­ту­ер и съ­з­да­де­ни уеб по­р­тал и съ­в­ме­с­т­на еле­к­т­рон­на гру­па от по­т­ре­би­те­ли, ко­и­то ще бъ­дат уве­до­мя­ва­ни при ре­а­ли­зи­ра­не на по-се­ри­о­з­но зе­ме­т­ре­се­ние в Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он.                                                                                                                            /balchik.bg/

 

Коментарите са затворени.