“Надеждите на Балчик”

Nov 28th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 21 но­ем­в­ри 2012 год. в за­ла­та на ШК „Бал­чик” се про­ве­де ша­х­ма­тен тур­нир за де­ца „На­де­ж­ди­те на Бал­чик”.

В съ­с­те­за­ни­е­то взе­ха уча­с­тие се­дем де­ца на въз­раст ме­ж­ду 6-10 го­ди­ни от град Бал­чик, уче­ни­ци в ОУ „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий” и СОУ „Хри­с­то Бо­тев”. Най-мал­ки­ят уча­с­т­ник все още хо­ди на пре­ду­чи­ли­щ­на. Де­ца­та иг­ра­ха с го­ля­мо же­ла­ние и все­ки се стре­ме­ше да по­ка­з­ва то­ва, ко­е­то зна­е­ше. За тях бя­ха оси­гу­ре­ни ла­ком­с­т­ва от г-н Иван Стой­чев – уп­ра­ви­тел на „СБА” гр. Бал­чик, кой­то е по­чи­та­тел на „крал­с­ка­та иг­ра”.

Ша­х­ма­тът е дву­бой. Най-ва­ж­но­то в то­зи дву­бой е да не се стра­ху­ваш от про­ме­ни­те и ни­ко­га да не гу­биш вя­ра в се­бе си. Пър­ва­та и най-ва­ж­на кра­ч­ка – да раз­бе­рем, че тай­на­та на ус­пе­ха се на­ми­ра в са­ми­те нас.

Красимир КИРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.