Хор “Черноморски звуци” отпътува за Румъния на фестивал

Nov 28th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 22 но­ем­в­ри 2012 г./че­т­вър­тък/ от 18.30 ч. в цър­к­ва­та „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” из­не­се мно­го при­я­тен кон­церт за вси­ч­ки свои при­я­те­ли пре­ди от­пъ­ту­ва­не­то си за 33-я ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал в град Чер­на во­да /Ру­мъ­ния/. Хо­ри­с­ти­те из­пя­ха пе­с­ни­те, вклю­че­ни във фе­с­ти­вал­на­та про­г­ра­ма – цър­ко­в­но­с­ла­вян­с­ки и све­т­с­ки. Пя­ха въз­тор­же­но, по­з­д­ра­вя­вай­ки вси­ч­ки за пра­з­ни­ка на хри­с­ти­ян­с­ка­та мла­деж и се­мей­с­т­во.

Ди­ри­ген­т­ка­та Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва из­пъл­ни бле­с­тя­що и ро­ля­та си на кон­фе­ран­сие, обя­с­ня­вай­ки ис­то­ри­я­та на вся­ка пе­сен, ин­те­ре­с­ни фа­к­ти око­ло съ­з­да­ва­не­то на твор­би­те, чу­в­с­т­ва­та, пре­ди­з­ви­ка­ни на пре­д­ни кон­цер­ти, спо­ме­ни за не­на­д­ми­на­ти­те бал­чи­ш­ки ди­ри­ген­ти Въз­к­ре­сия Де­ве­та­ко­ва и Ана­то­лий Ки­с­ля­ков, ра­бо­ти­ли дъл­го и трай­но с бал­чи­ш­ки­те хо­ри­с­ти и де­т­с­ка­та шко­ла. Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва из­тъ­к­на пло­до­т­вор­но­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с ком­по­зи­то­ра проф.Сте­фан Дра­го­с­ти­нов, чи­и­то две, по­да­ре­ни от не­го пе­с­ни, хо­ри­с­ти­те пе­ят и пе­че­лят с тях на­г­ра­ди. Тя до­ри бе со­ло­ва из­пъл­ни­тел­ка на ед­на пе­сен, ка­то съ­ще­в­ре­мен­но ди­ри­жи­ра­ше и хо­ра. Май­с­тор­с­ки аком­па­ни­ра­ше на ро­я­ла Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва.

На ру­мън­с­кия фе­с­ти­вал, по­ка­не­ни ли­ч­но от кме­та на Чер­на во­да, кой­то е имал имо­ти в Бал­чик пре­ди го­ди­ни, хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ще се пре­д­с­та­ви до­с­той­но с та­зи по­д­го­то­в­ка, ко­я­то де­мон­с­т­ри­ра и ве­ро­я­т­но ще се вър­не с на­г­ра­да. Ус­пех!

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.