Откриване на неделното училище

Nov 21st, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 18.11.2012г. в храм Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” в на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во-Въ­ве­де­ние Бо­го­ро­ди­ч­но, про­той­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков от­с­лу­жи Во­до­с­вет за здра­ве, ус­пех и бла­го­по­лу­чие по по­вод от­к­ри­ва­не на но­ва­та уче­б­на го­ди­на на уче­ни­ци­те, изу­ча­ва­щи пре­д­ме­та ,,Пра­во­с­ла­в­но Ве­ро­у­че­ние” към ОДК гр.Бал­чик. За­ня­ти­я­та се во­дят вся­ка не­де­ля от 11,15 ча­са в уче­б­на­та стая при хра­ма ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” кв.,,Ле­в­с­ки”.  Мо­гат да се за­пи­с­ват уче­ни­ци през ця­ла­та уче­б­на го­ди­на. Не­ка по­мо­г­нем на де­ца­та да ус­во­ят ис­ти­ни­те и до­б­ро­де­те­ли­те на Пра­во­с­ла­в­на­та хри­с­ти­ян­с­ка  вя­ра ка­то им да­дем до­б­ра ос­но­ва за въз­пи­та­ние и бъ­де­що­то им из­ра­с­т­ва­не ка­то пъл­но­цен­ни ли­ч­но­с­ти, за да се пре­д­па­зят от ло­шо­то вли­я­ние на ули­ца­та, се­к­ти­те и на­р­ко­ти­ци­те.  Да по­м­ним за­ве­та  на Спа­си­те­ля,,Ос­та­ве­те де­ца­та  и не им пре­че­те да до­й­дат при Ме­не, за­що­то на та­ки­ва е цар­с­т­во­то не­бе­с­но/Мат.19:14/

протойерей Георги ПЕТКОВ

Коментарите са затворени.