Годишно отчетно събрание на Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите

Nov 21st, 2012 | От | Category: ДРУГИ

На 15 но­ем­в­ри 2012 г. се про­ве­де го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние на ДВВ от град Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла. Го­с­ти на съ­б­ра­ни­е­то бя­ха Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те, Иван Апо­с­то­лов, пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са и ре­зер­ва в град Бал­чик, Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­с­та­ви­тел на УС на СВВ от гр.Со­фия.

Пре­д­се­да­те­лят на Дру­же­с­т­во­то Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва и се­к­ре­та­рят Вен­ци­с­лав Ди­ми­т­ров из­не­со­ха до­к­ла­ди за ра­бо­та­та през го­ди­на­та и пре­д­с­то­я­щи­те за­да­чи. Бя­ха от­п­ра­ве­ни бла­го­дар­но­с­ти към ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Дру­же­с­т­во­то и по­же­ла­ния за здра­ве и все та­ка ус­пе­ш­на ра­бо­та.

Бе­ше пре­д­с­та­вен план за бъ­де­ща­та ра­бо­та през 2013 г., ка­то в не­го ед­на от то­ч­ки­те бе­ше да се сфор­ми­ра гру­па за на­ро­д­но пе­е­не от во­ен­но­ин­ва­ли­ди и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли и во­ен­ни от за­па­са и ре­зер­ва от град Бал­чик.

Бе пре­из­б­ра­но ста­ро­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Дру­же­с­т­во­то с пре­д­се­да­тел Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва. Съ­б­ра­ни­е­то за­вър­ши с ма­лък ко­к­тейл в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”, спон­со­ри­ран от арен­да­то­ра Ва­сил Гри­го­ров и сем. Ма­ри­я­на и Мил­чо Мил­че­ви уп­ра­ви­те­ли на р-т „Мор­с­ко око”.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.