ОБЩИНСКИ НОВИНИ

Nov 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Създава се ново звено към “Домашен социален патронаж”

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­д­пи­са на 19 но­ем­в­ри в при­съ­с­т­ви­е­то на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов и ми­ни­с­тъ­ра на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка То­тю Мла­де­нов до­го­вор за съ­з­да­ва­не на зве­но към „До­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж”, чрез ко­е­то ще се оси­гу­рят три но­ви дей­но­с­ти. Об­ща­та стой­ност на до­го­во­ра е 136 085 ле­ва.  Сре­д­с­т­ва­та ще са на­со­че­ни към без­ра­бо­т­ни ли­ца в тру­до­с­по­со­б­на въз­раст, ко­и­то не са при­до­би­ли пра­во на пен­сия за оси­гу­ри­те­лен стаж и въз­раст или на про­фе­си­о­нал­на пен­сия за ран­но пен­си­о­ни­ра­не. Па­ри­те ще се ус­во­я­ват и от жи­те­ли на об­щи­на­та с трай­ни ув­ре­ж­да­ния или не­въз­мо­ж­ност за са­мо­о­б­с­лу­ж­ва­не. В зве­но­то, ко­е­то ще се съ­з­да­де, ще бъ­дат на­з­на­че­ни 9 чо­ве­ка за ока­з­ва­не на ли­ч­на по­мощ,  10 за из­пъл­не­ние на ко­му­нал­но-би­то­ви дей­но­с­ти и един за ока­з­ва­не на съ­дей­с­т­вие и по­д­к­ре­па за со­ци­ал­но­то вклю­ч­ва­не. В за­ви­си­мост от ну­ж­ди­те на оп­ре­де­ле­ни­те 50 по­т­ре­би­те­ли, те ще из­пъл­ня­ват по гра­фик по­ча­со­ви со­ци­ал­ни ус­лу­ги, спо­ред тя­х­но­то на­з­на­че­ние. Со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги ще се из­пъл­ня­ват от пер­со­нал, пре­ми­нал през пре­д­ва­ри­те­лен по­д­бор и на­ет на тру­дов до­го­вор. Про­дъл­жи­тел­но­ст­та на про­е­к­та е 14 ме­се­ца.

/Б.Т./

Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко

прилагане на принципа на партньорство

 

АН­КЕ­Т­НО ПРО­У­Ч­ВА­НЕ

• Про­ве­де­но в пе­ри­о­да 11 ав­густ – 5 се­п­тем­в­ри 2012 на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик

• Це­ле­ви гру­пи – об­що 1000 уча­с­т­ни­ци:

– Гра­ж­да­ни/не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции – 618;

– Пре­д­с­та­ви­те­ли на би­з­не­са – 242;

– Пу­б­ли­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция – 140.

• Из­по­л­з­ва­ни ме­то­ди – ан­ке­т­но про­у­ч­ва­не

ТЕ­МА­ТИ­Ч­НИ ОБ­ЛА­С­ТИ ОБ­ЩИ

• оцен­ка за ико­но­ми­че­с­ко­то съ­с­то­я­ние и тен­ден­ци­и­те на раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик;

• сте­пен на ин­фор­ми­ра­ност по от­но­ше­ние на ме­с­т­на­та по­ли­ти­ка и из­пъл­не­ни­е­то й;

• про­б­ле­ми и пре­д­по­с­та­в­ки за раз­ви­тие;

• оцен­ка на пре­до­с­та­вя­ни­те пу­б­ли­ч­ни ус­лу­ги;

• про­вер­ка на твър­де­ния (хи­по­те­зи);

• при­о­ри­те­ти за раз­ви­тие през сле­д­ва­щия пла­нов пе­ри­од 2014г. – 2020г.

ТЕ­МА­ТИ­Ч­НИ ОБ­ЛА­С­ТИ Спе­ци­фи­ч­ни

• Ад­ми­ни­с­т­ра­ция – про­б­ле­ми при при­ла­га­не на по­ли­ти­ки, не­об­хо­ди­мост от по­ви­ша­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния ка­па­ци­тет;

• Би­з­нес – фа­к­то­ри за раз­ви­тие на би­з­не­са, ин­ве­с­ти­ци­он­ни на­ме­ре­ния, ну­ж­ди от пер­со­нал;

• Гра­ж­да­ни и гра­ж­дан­с­ки ор­га­ни­за­ции – ка­че­с­т­во на жи­вот, за­е­тост, ми­г­ра­ци­он­ни на­г­ла­си;

Хипотези

*Съ­ще­с­т­вен про­б­лем за об­щи­на­та е на­ли­чи­е­то на еро­зи­он­ни и аб­ра­зи­в­ни про­це­си;

* Не­б­ла­го­п­ри­я­т­но за раз­ви­ти­е­то на об­щи­на­та е сил­но из­ра­зе­ния се­зо­нен ха­ра­к­тер на ме­с­т­на­та ико­но­ми­ка;

* На­ли­чие на не­га­ти­в­ни де­мо­г­ра­ф­с­ки тен­ден­ции;

* Ли­п­са на до­с­та­тъ­ч­но до­б­ре раз­ви­ти со­ци­ал­ни ус­лу­ги, ко­и­то да от­го­ва­рят на ну­ж­ди­те на ме­с­т­но­то на­се­ле­ние;

* На­ли­це са про­б­ле­ми със съ­с­то­я­ни­е­то и сто­па­ни­с­ва­не­то на об­щин­с­кия сгра­ден фонд;

* Зна­чи­тел­но по-ни­с­кия дял на за­е­ти­те в про­из­во­д­с­т­во­то в сра­в­не­ние със сре­д­ни­те стой­но­с­ти за стра­на­та съ­що съ­з­да­ва тру­д­но­с­ти при оси­гу­ря­ва­не­то на за­е­тост

* На­ли­це са съ­ще­с­т­ве­ни про­б­ле­ми във ВиК се­к­то­ра.

* На­ли­це са пре­д­по­с­та­в­ки за оп­ти­ми­зи­ра­не на ве­ри­га­та на до­с­та­в­ки сел­с­ко сто­пан­с­т­во – ХВП – ту­ри­зъм

Го­лям дял на мал­цин­с­т­ве­но­то на­се­ле­ние, ко­е­то има по­т­ре­б­ност от спе­ци­ал­но вни­ма­ние по от­но­ше­ние на ран­но от­па­да­не от учи­ли­ще, оси­гу­ря­ва­не на за­е­тост, пре­до­с­та­вя­не на здра­в­ни и со­ци­ал­ни ус­лу­ги и оси­гу­ря­ва­не на жи­ли­ща

Администрация – изводи

*Ико­но­ми­че­с­ко съ­с­то­я­ние и тен­ден­ции на раз­ви­тие – по­ло­жи­тел­но.

*Ви­со­ка сте­пен на за­по­з­на­тост с по­ли­ти­ка­та за раз­ви­тие на об­щи­на­та и из­пъл­ня­ва­ни­те про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни със сре­д­с­т­ва на ЕС.

*Пре­д­по­с­та­в­ки за по­до­б­ря­ва­не сте­пен­та на из­пъл­не­ние на ОПР – опростяване на правилата за финансиране.

*Ли­п­са на ме­ж­ду­ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на ко­ор­ди­на­ция

*Про­б­ле­ми – се­зо­нен ха­ра­к­тер на за­е­то­ст­та, не­об­хо­ди­мост от при­в­ли­ча­не на ин­ве­с­ти­то­ри

Потвърдени хипотези:

*Зна­чи­тел­но по-ни­с­кия дял на за­е­ти­те в про­из­во­д­с­т­во­то в сра­в­не­ние със сре­д­ни­те стой­но­с­ти за стра­на­та съ­що съ­з­да­ва тру­д­но­с­ти при оси­гу­ря­ва­не­то на за­е­тост.

* На­ли­це са пре­д­по­с­та­в­ки за оп­ти­ми­зи­ра­не ве­ри­га­та на до­с­та­в­ки сел­с­ко сто­пан­с­т­во – ХВП – ту­ри­зъм.

Бизнес – изводи

* Ико­но­ми­че­с­ко съ­с­то­я­ние и тен­ден­ции на раз­ви­тие-за­до­во­ли­тел­но.

*За­по­з­на­тост с ме­с­т­на­та по­ли­ти­ка – сре­д­но, ви­со­ка ин­фор­ми­ра­ност за про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни със сре­д­с­т­ва на ЕС.

* Оцен­ка на пу­б­ли­ч­ни­те ус­лу­ги – по-ни­с­ки стой­но­с­ти от пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та

*Про­б­ле­ми: оси­гу­ря­ва­не на ра­бо­т­ни ме­с­та, ли­п­са­та на до­с­та­тъ­ч­но раз­вит ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт, се­зо­нен ха­ра­к­тер на ико­но­ми­ка­та

* Фа­к­то­ри за раз­ви­тие на об­щи­на­та: ге­о­г­ра­ф­с­ко по­ло­же­ние и при­ро­д­ни да­де­но­с­ти, бла­го­п­ри­я­тен па­зар

*Ос­но­в­на пре­ч­ка пред раз­ви­ти­е­то на би­з­не­са: на­ма­ле­но по­т­ре­б­ле­ние

*Ин­ве­с­ти­ци­он­ни на­ме­ре­ния – ста­ти­ч­ни; ин­ве­с­ти­ции – за за­мя­на на ос­та­ря­ло обо­ру­д­ва­не и по­до­б­ря­ва­не ус­ло­ви­я­та на труд

* Раз­ши­ря­ва­не на би­з­не­са – по­с­ре­д­с­т­вом ре­ин­ве­с­ти­ра­не на пе­чал­ба­та

Потвърдени хипотези:

* Сил­но из­ра­зен се­зо­нен ха­ра­к­тер на ико­но­ми­ка­та

* Не­об­хо­ди­мост от по­до­б­ря­ва­не ка­че­с­т­во­то на пре­д­ла­га­ни­те пу­б­ли­ч­ни ус­лу­ги

* Зна­чи­тел­но по-ни­с­ки­ят дял на за­е­ти­те в про­из­во­д­с­т­во­то в сра­в­не­ние със сре­д­ни­те стой­но­с­ти за стра­на­та съ­що съ­з­да­ва тру­д­но­с­ти при оси­гу­ря­ва­не­то на за­е­тост;

* Налице са предпос-

­та­в­ки за оп­ти­ми­зи­ра­не ве­ри­га­та на до­с­та­в­ки – сел­с­ко сто­пан­с­т­во – ХВП – ту­ри­зъм

* Не­об­хо­ди­мост от спе­ци­фи­ч­на по­ли­ти­ка, свър­за­на с мал­цин­с­т­ве­но­то на­се­ле­ние

Гра­ж­да­ни и гра­ж­дан­с­ки ор­га­ни­за­ции – из­во­ди

*Ико­но­ми­че­с­ко съ­с­то­я­ние и тен­ден­ции на раз­ви­тие – за­до­во­ли­тел­ни

*Око­ло 2/3 от гра­ж­да­ни­те – не са за­по­з­на­ти с ме­с­т­на­та по­ли­ти­ка, над по­ло­ви­на­та ан­ке­ти­ра­ни ня­мат ин­фор­ма­ция за из­пъл­ня­ва­ни про­е­к­ти, фи­нан­си­ра­ни със сре­д­с­т­ва от ЕС.

* Око­ло 40% от ан­ке­ти­ра­ни­те или член на тя­х­но­то до­ма­кин­с­т­во са гу­би­ли ра­бо­та­та си през по­с­ле­д­ни­те две го­ди­ни

* Ос­но­вен про­б­лем за це­ле­ва­та гру­па – оси­гу­ря­ва­не на ра­бо­т­ни ме­с­та

* Средно и над средно качество на живот

По­т­вър­де­ни хи­по­те­зи:

* Ли­п­са на до­б­ре раз­ви­ти со­ци­ал­ни ус­лу­ги

* Пре­д­по­с­та­в­ки за оп­ти­ми­зи­ра­не на ве­ри­га­та на до­с­та­в­ки сел­с­ко  сто­пан­с­т­во – ХВП – ту­ри­зъм

* Про­б­ле­ми във ВиК се­к­то­ра и сгра­д­ния фонд

* Спе­ци­фи­ч­на по­ли­ти­ка – мал­цин­с­т­ва

ПРИ­О­РИ­ТЕ­Т­НИ ОБ­ЛА­С­ТИ ЗА РАЗ­ВИ­ТИЕ ЗА ПЕ­РИ­О­ДА 2014 – 2020 Г.

* по­ви­ша­ва­не кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на мал­ки­те и сре­д­ни фир­ми [65.5% – би­з­нес, 61.1% – ад­ми­ни­с­т­ра­ция, 50.3% – гра­ж­да­ни и гра­ж­дан­с­ки ор­га­ни­за­ции]

* опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да [67% – би­з­нес, 64% – би­з­нес, 56% – гра­ж­да­ни]

* По­до­б­ря­ва­не на здра­ве­о­па­з­ва­не­то и со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги [53.4% -ад­ми­ни­с­т­ра­ция, 52.5% – гра­ж­да­ни, 43% – би­з­нес]

* На­сър­ча­ва­не на за­е­то­ст­та и мо­бил­но­ст­та на ра­бо­т­на­та си­ла [50.7% – ад­ми­ни­с­т­ра­ция, 45% – гра­ж­да­ни, 35% – би­з­нес]

* по­д­к­ре­па за об­ра­зо­ва­ни­е­то на вси­ч­ки ни­ва и обу­че­ние през це­лия жи­вот [37% – би­з­нес, 31.5% – ад­ми­ни­с­т­ра­ция, 27.7% – гра­ж­да­ни]

 

Коментарите са затворени.