Валентина Георгиева е предложена от Община Балчик за годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски”

Nov 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ди­ри­гент на сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки  зву­ци ” при  НЧ ” Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки 1870″ в  Бал­чик, е пре­д­ло­же­на от Об­щи­на­та за го­ди­ш­на­та дър­жа­в­на на­г­ра­да “Св. Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” .  В от­го­вор на стар­ти­ра­ла­та про­це­ду­ра от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за на­г­ра­ж­да­ва­не с от­ли­чи­е­то за 2012 г., Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция До­б­рич е уве­до­ми­ла осем­те об­щи­ни и в ука­за­ния срок са по­с­тъ­пи­ли но­ми­на­ции от три от тях. Ос­вен Бал­чик, свои пре­д­ло­же­ния са на­п­ра­ви­ли об­щи­ни­те Тер­вел и Ша­б­ла. Но­ми­на­ци­я­та на Тер­вел е за на­ро­д­на­та пе­ви­ца Ка­лин­ка Въл­че­ва. От Ша­б­ла пре­д­ла­гат два­ма – изя­ве­ния об­ще­с­т­ве­ник и учи­тел по ри­су­ва­не Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров и ди­ри­ген­та на гра­ж­дан­с­кия ду­хов ор­ке­с­тър Пан­ко Яна­ки­ев. С пи­с­мо на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел но­ми­на­ци­и­те са из­п­ра­те­ни в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та. Го­ди­ш­на­та дър­жа­в­на на­г­ра­да “Св. Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки ”  е уч­ре­де­на  през 2000 г. по си­ла­та на За­ко­на за за­к­ри­ла и раз­ви­тие на  кул­ту­ра­та за при­нос към на­ци­о­нал­на­та иден­ти­ч­ност и ду­хо­в­ни­те цен­но­с­ти, за сти­му­ли­ра­не на бъл­гар­с­ки твор­ци и из­пъл­ни­те­ли на про­из­ве­де­ния, свър­за­ни с бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия и тра­ди­ции.

  balchik.com

 

Коментарите са затворени.