Концерт и подаръци за децата от Кранево

Nov 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На 13 но­ем­в­ри от 14:30 ч. уче­ни­ци – пре­д­с­та­ви­те­ли на Об­щин­с­ки уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент – Бал­чик се вклю­чи­ха в кам­па­ния, по слу­чай Све­то­в­ния ден на до­б­ро­та­та. Те по­се­ти­ха де­ца­та от по­мо­щ­но­то учи­ли­ще в Кра­не­во. ТФ “Ри­тъм” с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­на Ба­ше­ва, ма­жо­ре­т­ни­ят съ­с­тав при СОУ “Хри­с­то Бо­тев”, с р-л Пе­тър Зла­тев и со­ли­с­ти от во­кал­на гру­па “Мор­с­ки пер­ли” с р-л Ми­ла Ма­в­ро­ва из­не­со­ха кра­тък кон­церт за вси­ч­ки до­ма­ки­ни. След края на кон­цер­та, уче­ни­ци от ОУП връ­чи­ха кар­ти­ч­ки на вси­ч­ки де­ца и кни­ги за учи­ли­щ­на­та им би­б­ли­о­те­ка. Кар­ти­ч­ки­те и кни­ги­те бя­ха оси­гу­ре­ни от: ОДК – Бал­чик – клу­бо­ве­те “Жур­на­ли­с­ти­ка” и „Те­а­т­рал­но сту­дио“, клуб “Ком­пю­тър”, клуб “Изо­б­ра­зи­тел­но и при­ло­ж­но из­ку­с­т­во”, ОУ “Ан­тим I” – гр. Бал­чик, ПГ за КОС “Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” и клуб “Па­ли­т­ра“, с. Се­но­кос.                       

   ОДК-Балчик

Коментарите са затворени.