21 ноември в ОДЗ ,,Знаме на мира’’

Nov 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

По тра­ди­ция на 21 Но­ем­в­ри – Де­нят на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во,де­ца и ро­ди­те­ли пра­з­ну­ват за­е­д­но в ОДЗ,,Зна­ме на ми­ра’’ . Пра­з­ни­кът е из­ве­с­тен ка­то Уве­де­ние Бо­го­ро­ди­ч­но, за­що­то за пръв път ро­ди­те­ли­те на мал­ка­та Де­ва Ма­рия я от­ве­ли в хра­ма Го­с­по­ден. За не­го ста­ри­те хо­ра ка­з­ват, че се “уве­ж­да зи­ма­та”. То­зи пра­з­ник е из­ве­с­тен с то­ва се­мей­с­т­во­то да бъ­де око­ло бо­га­то на­ре­де­на­та тра­пе­за, за да бъ­дат за­е­д­но през ид­ва­ща­та го­ди­на и да си по­ма­гат във вси­ч­ки на­чи­на­ния. На тра­пе­за­та се сла­гат по­с­т­ни яс­тия и мно­го пло­до­ве, с дру­ги ду­ми – вси­ч­ко, ко­е­то са про­из­ве­ли тру­до­лю­би­ви­те сто­па­ни. Ние , на­ре­ди­х­ме бо­га­та тра­пе­за,бла­го­да­ре­ние на от­зи­в­чи­во­ст­та и съ­п­ри­ча­с­т­но­ст­та на ро­ди­те­ли­те към ини­ци­а­ти­ва­та,,От ре­це­п­ти­те на ба­ба”, част от про­г­ра­ма­та за уча­с­тие на де­т­с­ка­та гра­ди­на в кам­па­ни­я­та „Уча­с­т­вам и про­ме­ням“.И тъй ка­то Де­нят на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во е по­вод да се за­ми­с­лим и да от­во­рим сър­ца­та си за до­б­ро­та­та, сре­д­с­т­ва­та съ­б­ра­ни от Бла­го­т­во­ри­тел­ния ку­ли­на­рен ба­зар, ще бъ­дат да­ре­ни на Бо­ж­ко-де­те със спе­ци­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни по­тр­бе­но­с­ти от де­т­с­ка­та гра­ди­на. Ка­то на пра­з­ник де­ца­та бя­ха по­д­го­т­ви­ли и спе­ци­ал­на пра­з­ни­ч­на про­г­ра­ма. Мал­чу­га­ни­те по­з­д­ра­ви­ха ро­ди­те­ли­те си с мно­го пе­с­нии сти­хо­ве ,а   отец Ге­ор­ги из­вър­ши во­до­с­вет за здра­ве  на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи .

За нас на­и­с­ти­на то­зи ден – де­нят на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во, се пре­вър­на в пра­з­ник на оби­ч­та и въз­пи­та­ни­е­то в до­б­ро­де­тел.

По­с­лу­чай пра­з­ни­ка це­ли­ят ни екип по­же­ла­ва на вси­ч­ки то­п­ло ог­ни­ще, ху­ба­ви чу­в­с­т­ва, мно­го лю­бов и раз­би­ра­тел­с­т­во.

Иванка Бързакова

ОДЗ,,Знаме на мира’’

 

Коментарите са затворени.