Изложба от портрети на жени представя Художествената галерия

Nov 21st, 2012 | От | Category: ИЗКУСТВО

От сре­да­та на но­ем­в­ри ед­на от за­ли­те на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия пре­д­с­та­вя еди­най­сет кар­ти­ни на раз­ли­ч­ни бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ни­ци. В из­ло­ж­ба­та са по­д­б­ра­ни по­р­т­ре­ти, ко­и­то са част от фон­да на га­ле­ри­я­та, но не са вклю­че­ни в по­с­то­ян­на­та й ек­с­по­зи­ция. Те­х­ни ав­то­ри са Ве­ра Лу­ко­ва, Ра­д­ка Ха­джи­ни­ко­ло­ва, Ру­мя­на Ган­че­ва, Ва­сил­ка Ге­на­ди­е­ва, Здра­в­ко Але­к­си­ев, Хри­с­то Та­нев, Лю­бен Ди­ма­нов, Ни­ко­ла Г. Да­с­ка­лов, Хри­с­ти­на Пе­т­ро­ва, Ел­за Го­е­ва и Мар­га­ри­та Де­не­ва. Две от твор­би­те са гра­фи­ки,  из­пъл­не­ни в те­х­ни­ки­те гра­вю­ра и ли­то­г­ра­фия, а ос­та­на­ли­те жи­во­пис.  Об­що­то ме­ж­ду тях е, че са по­р­т­ре­ти на же­ни и са съ­з­да­де­ни през 60-те го­ди­ни на ХХ век. Из­к­лю­че­ние пра­вят ” Мла­да же­на” на Н. Г. Да­с­ка­лов (1983г.) и “Ва­лен­ти­на” на М. Де­не­ва (1975г.). Осо­бен ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ва “Въз­ро­ж­ден­с­ка учи­тел­ка” на Хри­с­то Та­нев. Кар­ти­на­та е с раз­ме­ри 115/80 см и е со­б­с­т­ве­ност на га­ле­ри­я­та от 1972 г. Твор­ба­та е ча­с­ти­ч­но ре­с­та­в­ри­ра­на през 1986 г. и от­то­га­ва не е по­ка­з­ва­на в ек­с­по­зи­ция, ка­к­то и ос­та­на­ли­те по­р­т­ре­ти. На нея е изо­б­ра­зе­на мла­да же­на с кни­га  на фо­на на ви­сок про­зо­рец, чи­я­то фор­ма и рам­ка на­по­м­нят  въз­ро­ж­ден­с­ко­то ар­хи­те­к­тур­но из­ку­с­т­во. В Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия по­до­б­на из­ло­ж­ба, са­мо от по­р­т­ре­ти от фон­да, не е пра­ве­на.

Коментарите са затворени.