V мемориал “Иван Райчев”

Nov 21st, 2012 | От | Category: ДРУГИ, СПОРТ

В за­ла­та на ша­х­ма­тен клуб “Бал­чик” се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат. В не­го взе­ха уча­с­тие 12 ша­х­ма­ти­с­ти от гр. Бал­чик. Убе­ди­тел­но на пър­во мя­с­то е Ти­хо­мир Ен­чев, кой­то до­пу­с­на са­мо ед­но ре­ми и не ос­та­ви ни­ка­к­ви шан­со­ве на пре­с­ле­д­ва­чи­те. Вто­ри ос­та­на Сте­ли­ян Ми­чев, а тре­ти Ва­ле­ри Пе­нев. При пен­си­о­не­ри­те спе­че­ли Хри­с­то Ген­чев, сле­д­ван от Иван Пей­чев и Иван Ста­тев. При де­ца­та пър­ве­нец е Све­то­с­лав Ни­ков (10 год.). След не­го ос­та­на Ерик То­ро­сян. Два­ма­та са уче­ни­ци в ОУ “Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий” гр. Бал­чик. На вси­ч­ки при­з­ьо­ри бя­ха оси­гу­ре­ни па­ри­ч­ни на­г­ра­ди и гра­мо­ти. Бих ис­кал да бла­го­да­ря на спон­со­ри­те на тур­ни­ра, с чи­я­то по­мощ се осъ­ще­с­т­ви, а имен­но: г-н Об­ре­тен Об­ре­те­нов – но­та­ри­ус, г-н Бо­ри­с­лав Ла­фа­зан­с­ки – “Ла­фи” ЕО­ОД, фир­ма “АД­РЕС” – не­д­ви­жи­ми имо­ти, су­пер­мар­кет “ФРЕШ” и “За­хар­ни из­де­лия-Вар­на” ЕО­ОД. Пре­д­с­та­ви­те­ли на ШК “Бал­чик” се пре­д­с­та­ви­ха от­ли­ч­но на про­ве­ли­те се съ­с­те­за­ния в стра­на­та и в чу­ж­би­на. На про­ве­ло­то се об­ла­с­т­но пър­вен­с­т­во в гр. До­б­рич Вен­ци­с­лав Ни­ко­лов ста­на об­ла­с­тен шам­пи­он по блиц (5м) при мъ­же­те, сред ко­и­то ли­ча­ха име­на­та на опи­т­ни май­с­то­ри от Вар­на, До­б­рич и Шу­мен. В на­ча­ло­то на ме­се­ца Пла­мен Пе­т­ров уча­с­т­ва на тур­нир в ру­мън­с­кия град Але­к­сан­д­рия. Уча­с­т­ва­ха 36 чо­ве­ка от Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия. Съ­с­та­вът бе­ше из­к­лю­чи­тел­но тру­ден – ме­ж­ду­на­ро­д­ни и фи­де май­с­то­ри, ка­к­то и опи­т­ни ру­мън­с­ки май­с­то­ри. Пла­мен се пре­д­с­та­ви из­к­лю­чи­тел­но до­б­ре, ка­то ус­пя да по­бе­ди два­ма от сил­ни­те ру­мън­с­ки иг­ра­чи и мал­ко не му до­с­ти­г­на да се на­ре­ди сред при­з­ьо­ри­те. В за­к­лю­че­ние бих ис­кал да за­вър­ша с ду­ми­те на д-р Макс Еве – пе­ти­ят све­то­вен шам­пи­он по шах: “Ша­х­ма­тът не е из­чер­пан и про­дъл­жа­ва да е жи­ва, ди­на­ми­ч­на и ве­ч­но раз­ви­ва­ща се иг­ра. Тя е тол­ко­ва бо­га­та, че ще про­съ­ще­с­т­ву­ва още хи­ля­ди го­ди­ни”.

 

Оставете коментар