Визия за развитие на община Балчик 2014-2020

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ана­лиз на со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ки про­фил на об­щи­на Бал­чик

Стру­к­ту­ра и съ­дър­жа­ние на ана­ли­за

– Общ про­фил на об­щи­на Бал­чик

– Съ­с­то­я­ние на ре­ги­о­нал­на­та ико­но­ми­ка

– Со­ци­ал­на сфе­ра

-Ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­но раз­ви­тие

– Еко­ло­ги­ч­но съ­с­то­я­ние

– Общ про­фил на об­щи­на Бал­чик

-Ме­с­то­по­ло­же­ние, площ, на­се­ле­ни ме­с­та

– При­ро­д­но-ге­о­г­ра­ф­с­ки ус­ло­вия и ре­сур­си

– На­се­ле­ние

– Кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во

На­се­ле­ние:

– 20 232 ду­ши (10.76% от на­се­ле­ни­е­то на об­ласт До­б­рич)

Съ­с­то­я­ние на ре­ги­о­нал­на­та ико­но­ми­ка

– За­е­тост и без­ра­бо­ти­ца

– Стру­к­ту­ра на пре­д­п­ри­я­ти­я­та

– Ин­ве­с­ти­ции

– Ту­ри­зъм, раз­но­о­б­ра­зя­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт

Аг­ра­рен се­к­тор

Со­ци­ал­на сфе­ра

–  Об­ра­зо­ва­ние

–  Здра­ве­о­па­з­ва­не

– Спорт и мла­де­ж­ки дей­но­с­ти

–  Со­ци­ал­ни дей­но­с­ти

–  Кул­ту­ра

Ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­но

раз­ви­тие

– Тран­с­пор­т­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра

– Во­до­с­на­б­дя­ва­не и ка­на­ли­за­ция

– Енер­гий­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра

– Съ­о­б­щи­тел­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра

Еко­ло­ги­ч­но

съ­с­то­я­ние

SWOT ана­лиз на

об­щи­на Бал­чик

Силни страни

– Стра­те­ги­че­с­ко  ге­о­г­ра­ф­с­ко по­ло­же­ние (из­лаз на Чер­но мо­ре);

– Бли­зост до два об­ла­с­т­ни (ур­ба­ни­с­ти­ч­ни) цен­тъ­ра – гр. До­б­рич и гр. Вар­на;

– Раз­ви­та се­ли­щ­на мре­жа с до­б­ре изя­вен цен­тър; ли­п­са на се­ри­о­з­ни ре­ле­ф­ни пре­пя­т­с­т­вия;

– Обил­ност на по­д­по­ч­ве­ни во­ди, до­с­та­тъ­ч­ни за оси­гу­ря­ва­не на во­до­с­на­б­дя­ва­не на на­се­ле­ни­е­то;

– По­ч­ве­ни­те и по­зем­ле­ни ре­сур­си обу­с­ла­вят фор­ми­ра­не­то на се­ри­о­зен зе­ме­дел­с­ки об­лик на об­щи­на­та;

– На­ли­чие на до­б­ре из­г­ра­де­на мре­жа от за­щи­те­ни при­ро­д­ни те­ри­то­рии и зо­ни на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та, съ­че­та­на с де­в­с­т­ве­на при­ро­да и ат­ра­к­ти­в­ни лан­д­ша­ф­ти;

– Трай­на­та тен­ден­ция към на­ма­ля­ва­не броя на на­се­ле­ни­е­то в стра­на­та се на­б­лю­да­ва в по-за­ба­ве­ни тем­по­ве в об­щи­на­та;

– Сра­в­ни­тел­но бла­го­п­ри­я­т­на въз­ра­с­то­ва стру­к­ту­ра на на­се­ле­ни­е­то в гр. Бал­чик;

– На­ли­чие на со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра с на­до­б­щин­с­ки фун­к­ции -мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца, про­фе­си­о­нал­но учи­ли­ще, му­зей, спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния;

– По­тен­ци­ал за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­с­ти­че­с­ка ин­ду­с­т­рия – бла­го­п­ри­я­тен кли­мат, бо­га­то кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во, ква­ли­фи­ци­ра­ни и опи­т­ни тру­до­ви ре­сур­си;

– Се­к­то­рът на ус­лу­ги­те се раз­ви­ва и ра­бо­ти в пря­ка връ­з­ка с ту­ри­з­ма;

– Тра­ди­ции и опит в зе­ме­де­ли­е­то – вто­ри во­дещ от­ра­съл; ви­сок дял пло­до­ро­д­на зе­мя, бла­го­да­т­на за по­ли-про­фил­но сел­с­ко сто­пан­с­т­во;

– До­б­ра ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­на оси­гу­ре­ност ка­то ця­ло на гра­д­с­ка­та те­ри­то­рия;

– На­ли­чие на во­ен­но ле­ти­ще с по­тен­ци­ал за раз­ви­тие в по­со­ка гра­ж­дан­с­ка ави­а­ция;

– При­с­та­ни­щен град – тре­то по го­ле­ми­на при­с­та­ни­ще в стра­на­та, тър­го­в­с­ко и ях­те­но при­с­та­ни­ще;

– На­ли­чие на два голф-ком­п­ле­к­са и при­ле­жа­ща ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

– Съ­х­ра­не­на чи­с­то­та на окол­на­та сре­да.

– Пе­ри­фер­ност към на­ци­о­нал­на­та те­ри­то­рия;

– Ге­о­ло­ж­ки­те и ге­о­мор­фо­ло­ж­ки ус­ло­вия са в ос­но­ва­та на ри­с­ка от свла­чи­щ­ни про­це­си в край­б­ре­ж­на­та зо­на, вли­я­е­щи не­б­ла­го­п­ри­я­т­но вър­ху съ­с­то­я­ни­е­то на ин­же­нер­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

– Ин­тен­зи­в­на бре­го­ва аб­ра­зия и еро­зия;

– Тен­ден­ция към на­ма­ля­ва­не на на­се­ле­ни­е­то – от­ри­ца­те­лен ес­те­с­т­вен и ме­ха­ни­чен при­раст;

– Го­лям брой мал­ки и мно­го мал­ки на­се­ле­ни ме­с­та с ма­лък кон­тин­гент на тру­до­ви­те ре­сур­си;

Слаби страни

– Ди­с­ба­ланс по въз­ра­с­то­ва стру­к­ту­ра и по ме­с­то­жи­ве­е­не – на­т­ру­п­ва­не на на­се­ле­ние в на­д­т­ру­до­с­по­со­б­на въз­раст в се­ла­та;

– Ви­сок дял на хо­ра със сре­д­но и ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, при ко­и­то се на­б­лю­да­ва и ви­со­ко ра­в­ни­ще на без­ра­бо­ти­ца­та;

– Вло­ша­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на­та и со­ци­ал­на­та стру­к­ту­ра на на­се­ле­ни­е­то, осо­бе­но в ра­йо­ни­те с пре­об­ла­да­ва­що ром­с­ко на­се­ле­ние; за­т­ру­д­не­на со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция на хо­ра­та от мал­цин­с­т­ве­ни­те гру­пи;

– Ди­с­ба­ланс на па­за­ра на тру­да и не­ма­лък от­но­си­те­лен дял на про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни­те ;

– Ог­ра­ни­чен брой сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та, го­ля­ма част, от ко­и­то са за се­зон­на за­е­тост;

– Кон­цен­т­ра­ция на ин­ве­с­ти­ци­и­те пре­дим­но в се­к­то­ра на ту­ри­з­ма; ма­лък дял на при­хо­ди­те и за­е­то­ст­та в ин­ду­с­т­ри­я­та; ли­п­са на про­из­во­д­с­т­ва с ви­со­ка до­ба­ве­на стой­ност;

– Сла­ба ори­ен­ти­ра­ност на пре­ра­бо­т­ва­тел­на­та ин­ду­с­т­рия към аг­рар­ния се­к­тор;

– Не­за­до­во­ли­тел­но съ­с­то­я­ние на би­з­нес ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра; ли­п­са на сто­ко­ва бор­са, не­из­по­л­з­ва­ни въз­мо­ж­но­с­ти на сел­с­ки­те те­ри­то­рии за из­на­ся­не на про­из­во­д­с­т­ва;

– Не до­с­та­тъ­ч­но со­ци­а­ли­зи­ра­но КИН;

– Не­до­с­та­тъ­ч­но до­б­ри про­из­во­д­с­т­ве­но-тър­го­в­с­ки от­но­ше­ния с Вар­на и До­б­рич;

– Де­фи­цит на сре­д­с­т­ва за по­д­дър­жа­не и об­но­вя­ва­не на съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

– Не­пъл­но­цен­но се из­по­л­з­ва при­с­та­ни­щ­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

– Амор­ти­зи­ра­на во­до­с­на­б­ди­тел­на мре­жа, за­гу­ба на во­да;

– Не­до­из­г­ра­де­на ка­на­ли­за­ция в Бал­чик, Кра­не­во и край­б­ре­ж­ни­те вил­ни зо­ни;

– За­мър­ся­ва­не на въз­дух, по­ч­ви през на­то­ва­ре­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон.

Възможности

– По­до­б­ря­ва­не на свър­за­но­ст­та на на­се­ле­ни­те ма­с­та в об­щи­на­та с ос­та­на­ла­та част от об­ласт До­б­рич и Се­вер­на Бъл­га­рия;

– По-ши­ро­ко из­по­л­з­ва­не на въ­зо­б­но­вя­е­ми енер­гий­ни ре­сур­си ка­то:

– Ге­о­тер­мал­на­та енер­гия – из­по­л­з­ва­не с тер­мо­ком­п­ре­сия;

– Би­то­ви­те от­па­дъ­ци – из­по­л­з­ва­не за енер­го­п­ро­и­з­во­д­с­т­во;

– Енер­го­с­пе­с­тя­ва­щи ме­ро­п­ри­я­тия при са­ни­ра­не на ста­рия сгра­ден фонд и из­г­ра­ж­да­не на нов, из­по­л­з­вай­ки съ­в­ре­мен­ни­те те­х­но­ло­гии за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност;

– съ­з­да­ва­не на ве­т­ро­ге­не­ра­тор­ни пар­ко­ве.

– Съ­з­да­ва­не на трай­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду раз­ли­ч­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции и би­з­не­са;

– Въз­мо­ж­ност за ди­вер­си­фи­ка­ция на ико­но­ми­ка­та, ефе­к­ти­в­но из­по­л­з­ва­не на на­ли­ч­ния по­тен­ци­ал за раз­но­о­б­ра­зя­ва­не­то на ме­с­т­ни­те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти;

– Ди­вер­си­фи­ка­ция на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт;

– Ус­ло­вия за из­г­ра­ж­да­не на пар­ко­ве, обе­к­ти за спор­т­ни, кул­тур­ни, раз­в­ле­ка­тел­ни, хо­би и дру­ги ре­к­ре­а­ци­он­ни дей­но­с­ти;

– При­в­ли­ча­не на но­ви ин­ве­с­ти­ции в на­у­ко­ем­ки и ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни про­из­во­д­с­т­ве­ни дей­но­с­ти;

– Из­по­л­з­ва­не на ре­ги­о­нал­ни­те пре­дим­с­т­ва на об­щи­на­та за раз­ви­тие на ло­ги­с­ти­ч­ни дей­но­с­ти и въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ви­тие на те­х­но­ло­ги­чен по­тен­ци­ал;

– Со­ци­а­ли­за­ция и раз­ра­бо­т­ва­не на не­из­по­л­з­ва­ния по­тен­ци­ал  на кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко­то на­с­ле­д­с­т­во с цел при­в­ли­ча­не на ту­ри­с­ти из­вън ле­т­ния се­зон;

– Пло­до­ро­д­ни зе­ми с въз­мо­ж­ност за раз­ви­тие на еко­ло­ги­ч­но­то зе­ме­де­лие;

– Въз­мо­ж­ност за из­г­ра­ж­да­не на съ­в­ре­мен­ни жи­во­т­но­въ­д­ни фер­ми;

– Раз­ви­тие на кон­ку­рен­тен аг­ра­рен се­к­тор и хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­ми­ш­ле­ност, об­вър­за­ни в би­з­нес клъ­с­те­ри и те­ри­то­ри­ал­ни съ­че­та­ния от про­из­во­д­с­т­ве­ни дей­но­с­ти;

– До­из­г­ра­ж­да­не, усъ­вър­шен­с­т­ва­не и те­х­но­ло­ги­ч­но об­но­в­ле­ние на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та чрез вклю­ч­ва­не в про­е­к­ти на на­ци­о­нал­ни и ев­ро­пей­с­ки про­г­ра­ми;

– Ле­ти­ще Бал­чик – из­по­л­з­ва­не­то му ка­то во­ен­но и гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще ще ут­вър­ди Бал­чик ка­то тран­с­пор­тен въ­зел, оси­гу­ря­ващ ра­бо­т­ни ме­с­та и по-до­б­ро из­по­л­з­ва­не на при­ро­д­ни­те да­де­но­с­ти и те­х­ни­че­с­ка­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на ре­ги­о­на;

– Въз­мо­ж­ност за раз­ши­ря­ва­не на при­с­та­ни­щ­на­та дей­ност, по­ра­ди на­ли­чи­е­то на  тър­го­в­с­ко и ях­те­но при­с­та­ни­ща;

– Из­по­л­з­ва­не на фи­нан­си­ра­щи въз­мо­ж­но­с­ти за ме­с­т­но раз­ви­тие, пре­до­с­та­вя­ни от опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми;

– Раз­ви­тие на гра­ж­дан­с­кия се­к­тор и ПЧП.

Заплахи

– Ли­п­са на до­с­та­тъ­ч­но фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва за по­до­б­ря­ва­не съ­с­то­я­ни­е­то на ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та, об­щин­с­ка­та пъ­т­на мре­жа и ули­ч­на­та мре­жа;

– Не­до­с­тиг на фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва за ре­а­ли­зи­ра­не на про­е­к­ти в об­ла­ст­та на ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­но­то оси­гу­ря­ва­не на те­ри­то­ри­я­та;

– За­с­та­ря­ва­не­то  на на­се­ле­ни­е­то в бъ­де­ще ще съ­з­да­ва се­ри­о­з­ни про­б­ле­ми за со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие на гра­да;

– Трай­на тен­ден­ция за обе­з­лю­дя­ва­не на сел­с­ки­те те­ри­то­рии;

– Не­га­ти­в­ни по­с­ле­ди­ци от гло­бал­на­та кри­за, ба­в­но съ­жи­вя­ва­не на об­щи­на Бал­чик;

– Не­раз­вит ре­а­лен па­зар за зе­ме­дел­с­ка про­ду­к­ция;

– Пу­б­ли­ч­но-ча­с­т­но­то пар­т­ньор­с­т­во не е уре­де­но от нор­ма­ти­вен акт с ме­с­т­но зна­че­ние;

– Ви­со­ки изи­с­к­ва­ния на ев­ро­пей­с­кия па­зар и си­лен кон­ку­рен­тен на­тиск към сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та про­ду­к­ция и пре­ра­бо­т­ва­ща­та ин­ду­с­т­рия;

– Ин­ве­с­ти­ци­о­нен на­тиск в се­к­тор ту­ри­зъм, за­п­ла­ш­ващ с ком­п­ро­ме­ти­ра­не ре­к­ре­а­ци­он­ни­те ре­сур­си и при­ро­д­ния ба­ланс;

– За­п­ла­ха от не­въз­мо­ж­ност да се по­с­ти­г­не ба­лан­си­ран ра­с­теж на об­щин­с­ка­та ико­но­ми­ка;

– За­дъл­бо­ча­ва се изо­ла­ци­я­та на въ­т­ре­ш­ни­те ча­с­ти от те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та;

– Сла­бо ус­во­я­ва­не на Стру­к­тур­ни­те фон­до­ве по­ра­ди не­до­с­та­тъ­чен ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет за по­д­го­т­вя­не на ка­че­с­т­ве­ни про­е­к­ти.

При­о­ри­те­ти за раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик 2014-2020

При­о­ри­тет 1 Ус­той­чи­во раз­ви­тие на ту­ри­с­ти­че­с­кия се­к­тор чрез раз­ши­ря­ва­не на пре­д­ла­га­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки про­ду­к­ти и удъл­жа­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон

При­о­ри­тет 2 Ди­вер­си­фи­ци­ра­на, кон­ку­рен­то­с­по­со­б­на,  ви­со­ко­п­ро­ду­к­ти­в­на и еко­ло­ги­ч­но чи­с­та ин­ду­с­т­рия в об­щи­на­та с аде­к­ва­т­на би­з­нес ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра

При­о­ри­тет 3 Ка­че­с­т­ве­на жи­з­не­на сре­да – из­г­ра­ж­да­не, по­д­дър­жа­не, мо­дер­ни­за­ция на те­х­ни­че­с­ка ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да

При­о­ри­тет 4 Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си и со­ци­ал­но сбли­жа­ва­не – об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние, здра­ве­о­па­з­ва­не, па­зар на тру­да, со­ци­ал­ни ус­лу­ги и ин­те­г­ра­ция на уя­з­ви­ми гру­пи

При­о­ри­тет 5 Ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет – по­до­б­ря­ва­не на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние и ус­лу­ги­те, ко­и­то об­щи­на­та пре­до­с­та­вя, пар­т­ньор­с­т­ва за раз­ви­тие, ра­бо­та по про­е­к­ти и ус­во­я­ва­не на сре­д­с­т­ва по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми

Доц. д-р Стелиян Димитров

Ръководител проекти

 

Коментарите са затворени.