Желаното лято идва с много изненади

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Са­мо в Ал­бе­на мо­же спо­кой­но да се на­с­ла­ди­те на пер­фе­к­т­на­та по­чи­в­ка под ла­с­ки­те на слън­че­ви­те лъ­чи на ед­на от най-ши­ро­ки­те пла­ж­ни иви­ци по бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие, 61 на сто от ко­я­то е пре­д­на­з­на­че­на за без­п­ла­т­но пла­жу­ва­не.

Ал­бе­на от­но­во пре­до­с­та­вя на го­с­ти­те си, ре­зер­ви­ра­ли по­чи­в­ка по фор­му­ли­те ол-ин­к­лу­зив и ул­т­ра ол-ин­к­лу­зив, ка­к­то и на те­зи, пре­д­по­че­ли по­чи­в­ка в хо­те­ли­те Фла­мин­го Гранд, Ла­гу­на Ма­ре, Ка­ли­о­па и Бо­ря­на, без­п­ла­т­но по 1 ча­дър и 2 ше­з­лон­га на стая. Го­с­ти­те, от­се­д­на­ли в хо­те­ли­те До­б­ру­джа, До­ро­с­тор, Ка­ме­лия, ще мо­гат да се въз­по­л­з­ват от по един пре­но­сим без­п­ла­тен ча­дър на стая на сво­бо­д­ни­те пло­щи на пла­жа. Це­ни­те за по­л­з­ва­не на ча­дъ­ри, ше­з­лон­ги и шал­те­та от вън­ш­ни го­с­ти на пла­жа са на­ма­ле­ни през 2013 г. ка­к­то сле­д­ва:

по­л­з­ва­не на ча­дър – 6 лв. на ден (3 €);

по­л­з­ва­не на ше­з­лонг – 4 лв. (2 €);

по­л­з­ва­не на  шал­те – 2 лв. (1 €).

Отпуската е време за пълен релакс

До­са­д­но е, ко­га­то чо­век е в от­пуск, а му се на­ла­га да ста­ва ра­но. Ето за­що през на­с­то­я­щия Се­зон 2013 за пър­ви път в Бъл­га­рия ние в Ал­бе­на ще Ви пре­д­ло­жим удъл­же­на за­ку­с­ка до 12:00 ча­са в х-л Бо­ря­на и до 11:00 ча­са в хо­тел Ла­гу­на Ма­ре. През 2013 г. хо­те­ли­те Бо­ря­на и Ла­гу­на Ма­ре ще са по фор­му­ла на но­щу­в­ка със за­ку­с­ка или за­ку­с­ка и ве­че­ря.

Руслан ЙОРДАНОВ

 

Коментарите са затворени.