Кражба на гориво

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Наказание пробация с двете задължителни про-бационни мерки наложи Районен съд – Балчик, 18-годишния В. Ст. В. от с. Оброчище, община Бал-чик. Той ще полага четири пъти седмично подпис по задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и ще посещава периодични срещи с про-бационен служител за съ-щия период. Днес съдът одобри сключеното между него и Районна прокура-тура – Балчик, споразуме-ние за решаване на нака-зателното му дело в до-съдебната фаза.

По силата на споразу-мението В. В. е признат за виновен в това, че като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието и като е могъл да ръководи постъпките си, през месец март 2011 г. в с. Оброчи-ще, след предварителен сговор с две наказателно неотговорни лица, е отнел 30 литра дизелово гориво на стойност 73,50 лв. от товарен автомобил, соб-ственост на фирма. Дър-жавното обвинение посоч-ва, че кражбата е в немало-важен случай и е извър-шена повторно.

Според обвинителния акт, през месец март 2011 г. В. В. случайно срещнал двете малолетни момчета. Едното от тях имало при-ятелка в друго село и тъй като имал нужда от пари, решили да откраднат го-риво от паркиран в нео-битаем двор камион.

Отишли на мястото по тъмно и установили, че ре-зервоарът му не е заклю-чен. Инициаторът прове-рил с пръчка за наличие на гориво в него. След това с маркуч, намерен в двора, напълнили предварително донесени от тях 3 пластма-сови туби от по 10 литра. Докато ги пълнели единият малолетен светел с мобил-ния си телефон, а другият държал тубите. След това ги крили в съседен, също необитаем двор. Потърси-ли ги след няколко дни, но установили, че тубите с нафтата са изчезнали.

Разследването е назна-чило оценъчна експертиза, според която стойността на 30 литра дизелово гори-во към момента на извърш-ване на кражбата е 73,50 лв.

Извършената съдебно-психиатрична експертиза на В. В. е показала, че той може да дава достоверни обяснения, да разбира и ръководи постъпките си.

Срещу В. В. има три влезли в сила присъди на Районен съд – Балчик. Той е ученик и редовно посе-щава учебните занятия.

С подписаното с проку-ратура споразумение В. В. декларира, че признава ви-ната си, разбира последи-ците му на влязла в сила присъда, съгласен е с тях и доброволно го е подписал.

Районен съд – Балчик, прецени, че предложеното от прокуратурата спора-зумение не противоречи на закона и морала, и го одобри.

 

 

Коментарите са затворени.