ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С настоящата покана Ви каним за участие в процедура, открита на основание  чл. 14, ал. 4, т.2 , чл. 101а, чл.101 б, ал.5 и сл. от гл. 8а от Закона за обществени поръчки  .

     До 16.00 часа на 16.11.2012 г. можете да представите в информационен център при Общинска администрация  гр. Балчик, оферта съдържаща техническо и финансово предложение и възможности за изпълнение на договор с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2012/2013 година, разпределена на територията на Община Балчик  и обособена по позиции”, както следва:

· позиция №1, с. Стражица- от разклона с. Стражица – с. Стражица- Кулака  гр. Балчик – 8.5 км.

· позиция № 2, с. Сенокос с общо 18.6 км– разклона от с. Безводица до с. Безводица – 1.6 км.; разклона от с. Дъбрава до с. Дъбрава- 6 км.; с. Сенокос- Карвуна- Храброво- 11км.

ІІ. Място на изпълнение: На територията на община Балчик., с обхват посочените общински пътища с дължина на общинската пътна мрежа -27.10 км, като всеки посочен район представлява обособена позиция.

ІІІ. Срок на изпълнение: срокът обхваща експлоатационния зимен сезон до края на календарната 2012  и началото на 2013 година.

ІV. Изисквания към изпълнението на  поръчката:

· качествено и при спазване на техническите правила за зимно поддържане на пътищата, присъщи за този вид дейност. Да бъдат създадени условия за експлоатация на поддържаната пътна мрежа при зимни условия.

· Техническото предложение да е съобразено с посочените от Възложителя условия, а именно: да се вземе под внимание  наличието на закупени от общината гребла за почистване на общинската пътна мрежа, които ще бъдат използвани от изпълнителите при извършване на договорените работи.

Информация за  характеристиките на съответните гребла, може да се получи от кметствата по населени места, посочени по обособените позиции, като за гр. Балчик информацията се предоставя от ОбП ”БКС”- Балчик.

· Всеки кандидат може да подава оферта само по една обособена позиция, която да е съобразена с изискванията на Възложителя.

· Ценовото предложение да е със следната стойност – цена на машиносмяна  за  астрономически час  в лева без ДДС.

V. Критерии за оценка на офертите – предложена най – ниска цена.

VІ. Изискуемо съдържание на офертата:

Всяка оферта следва да съдържа:

1.Оферта по образец на Възложителя.

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец – копие заверено с подпис и печат;  копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице – копие заверено с подпис и печат;

3.При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият/споразумение, договор за обединение/консорциум/ и др./.;

4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия  участника);

5. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие);

6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  ЗОП;

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.  5 ЗОП;

8. Техническо предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя-

Декларация за специализираната техника, с която фирмата разполага и ще ползва за изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи собствеността или наемането им.

VІІ. Място и срок за подаване на офертите:

В сградата на Община Балчик, пл.”21-ви септември” №6, информационен център, при служителя – Красимира Костова. Офертите се подават в непрозрачен запечатан плик, от участника лично или упълномощен негов представител, който се легитимира чрез пълномощно, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16.00 часа на 16.11.2012 г.

Върху плика участника посочва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс.

VІІІ. Лица за запитвания във връзка с поръчката:

Милен Йорданов ст.юрисконсулт ЗОП и контрол – тел. 0579/71036.

Оферта по образец,  декларация за специализираната техника, с която фирмата разполага и ще ползва за изпълнение на поръчката.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1  ЗОП;

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.  5 ЗОП;

Николай АНГЕЛОВ, кмет на Община Балчик

 

Коментарите са затворени.