26-годишен балчиклия е подсъдим

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа на 08.11.2012 г. наказателно дело срещу 26-годишния Ив. Ал. Анг. от гр. Балчик. Районна про-куратура – Балчик, е пов-дигнала срещу него обви-нение за това, че за времето от 28.12.2005 г. до 30.12. 2005 г. в гр. Балчик, в ус-ловията на повторност и про-дължавано престъпление, след предварителен сго-вор с четири лица, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защи-та на имот и използване на техническо средство – ме-тален лост, е отнел чужди движими вещи – вестници, списания, DVD, хранител-ни продукти, алкохолни напитки и други, на обща стойност 566,65 лв., от владението на три лица от гр. Балчик, без тяхно съгла-сие и с намерението да ги присвои.

Държавното обвинение посочва в обвинителния акт, че на 28.12.2012 г. Ив. Анг. се срещнал с четири лица и се уговорили да из-вършат кражба от павили-они за вестници. За взло-мяването им те взели със се-бе си метална щанга. С ней-на помощ строшили прозо-рец на павилион на софий-ска фирма. Те премахнали остатъците от счупеното стъкло, и без да влизат вът-ре, взели списания и вест-ници, част от които се пред-лагали с DVD, две пътни карти и кръстословици.

Петимата си разделили DVD-та, а вестниците и списанията поставили в чувал. След това групата се отправила към павили-он за продажба на вестни-ци, собственост на варнен-ска фирма. По същия начин строшили прозорец и пред отвора извършили краж-ба на дъвки, ваучер за мо-билен телефон, стенни пра-вославни календари и книж-ки с кръстословици.

По-късно те изгорили вестниците и списанията.

Назначена в досъдеб-ното производство оцени-телна експертиза показва, че стойността на отнетото имущество от първия па-вилион възлиза на 277,55 лв., а от втория на 94,70 лв. по пазарни цени към момента на осъществяване на деянието.

На 29.12.2005 г. Ив. Анг. се срещнал с три от лицата и се уговорили следващата вечер да извършат кражба от снек бар, собственост на балчиклия. Целта им била да извършат кражба на храни и алкохолни напитки, с които да отпразнуват на-стъпването на Новата 2006 г., се посочва в обвинителния акт.

Около полунощ на 30. 12.2006 г. четиримата отишли до заведението и с металната щанга разбили врата, водеща към кухнята му. Те напълнили донесена  с тях раница с храни и на-питки. Занесли я в дома на подсъдимия и там си раз-делили продуктите. След около час решили да се върнат и да вземат про-дукти от заведението. Взе-ли чувал, който напълнили с напитки и хранителни продукти, които отново си разделили.

Заключението на вещо-то лице, изготвило съдеб-но-оценителна експертиза, сочи, че стойността на от-нетите хранителни стоки и напитки възлиза на 191,40 лв.

Ив. Анг. има начално образование, не е семеен, многократно е осъждан.

 

Коментарите са затворени.