Споразумение с подсъдими за кражби

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, одобри сключените между 6 лица и Районна проку-ратура – Балчик, споразу-мения за решаване на дело-то им досъдебното произ-водство. Те са подсъдими за 11 кражби, извършени в различно съучастие от 6 лица от с. Сенокос. За пет от тях деянията са сторени при условията на продъл-жавано престъпление. Вси-чки кражби са направени след предварителен сго-вор между подсъдимите, чрез разрушаване на здра-во направени прегради за защита на имотите и чрез използване на специални средства.

По силата на споразуме-нията 46-годишният Ас. Хр. В. е наказан с 30 ме-сеца лишаване от свобода при строг режим. Н. Ас. М. получава 8 месеца ус-ловно лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок. Р. М. Н. е наказан с пробация с две пробацион-ни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни срещи с пробационен служител за същия период. Енч. С. Ас ще изтърпи 12 месеца ли-шаване от свобода при строг затворнически ре-жим. Дж. Н. Ас. ще търпи 3 месеца условно лишава-не от свобода с 3 години изпитателен срок. Р. Ас. Б. получи наказание проба-ция със задължителна ре-гистрация по настоящ ад-рес за срок от 6 месеца и задължителни срещи с пробационен служител за същия период.

Със постигнатото с Ра-йонна прокуратура – Бал-чик, 46-годишния Ас. Хр. В. се признава за виновен в повдигнатото му обвине-ние за кражби на вещи на обща стойност 1316,26 лв., извършени от частни имо-ти на територията на с. Храброво, с. Сенокос, с. Дъбрава, с. Безводица в община Балчик и с. Полк. Свещарово в община Доб-ричка. Той е без образова-ние, безработен е, семеен. Ас. В. е сторил деянията след 14 осъждания и в ус-ловията на опасен рецидив.

21-годишния Н. Ас. М. е признат за виновен за от-нето имущество от частни имоти в същите села на об-ща стойност 1538,26 лв. Той има начално образо-вание, не работи, не е семе-ен. Осъждан е за кражба и престъпленията, за които от-говаря сега, се явяват сторе-ни при опасен рецидив.

20-годишния Р. М. Н. е осъден за извършени краж-би на територията на с. Храброво, с. Дъбрава, с. Безводица и с. Полк. Све-щарово с отнето имущест-во на стойност 1114,66 лв. Той е с начално образова-ние, безработен, не е осъждан.

38-годишния Енч. С. Анг. е признат за виновен в кражба на стойност 56,80 лв. от имот в с. Сенокос. Той има начално образо-вание, безработен, семеен е, осъждан.

18-годишния Дж. Н. Ас. е наказан за това, че като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъп-ките си, в с. Сенокос е из-вършил кражби, при които е отнето имущество на об-ща стойност 323,80 лв. Той има основно образование, безработен е, не е семеен, не е осъждан.

26-годишния Р. Ас. Б. е признат за виновен за отне-то имущество от имоти в с. Сенокос на стойност 267 лв. Той има начално обра-зование, работи, не е семе-ен, не е осъждан.

Ас. В., Дж. Ас. и Р. Б. са многократно осъждани.

Районен съд – Балчик, одобри подписаното меж-ду тях и Районна проку-ратура – Балчик, споразу-мение, след като те се при-знаха за виновни и заявиха, че доброволно са го подпи-сали и разбират последи-ците му на влязла в сила присъда.

 

 

Коментарите са затворени.