Затвор за кражба на железа

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобо-да получи 30-годишният Ив. М. Р. от гр. Балчик. Районен съд – Балчик, го призна днес за виновен в това, че на 15.03.2012 г. в с. Соколово, община Бал-чик от бившите свинарни-ци, е отнел 250 кг черни ме-тали във вид на хранилки, мрежа, винкел и тръби, на обща стойност 110 лв. от владението на собственика – земеделска кооперация, без съгласието й и с наме-рение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Съдът разгледа делото като съкратено съдебно следствие, след като под-съдимият призна вината си и даде съгласие да не се събират нови доказател-ства. По този институт е определено наказанието му, след като първоначал-но наложеното му 2 годи-ни лишаване от свобода е намалено с 1/3 и постано-вено той да изтърпи 1 година и 4 месеца.

Пресцентърът припом-ня, че според обвинител-ния акт на 15.03.2012 г. през деня той обикалял сам из нивите с конска ка-руца, за да търси железа. Той отишъл в бившите свинарници на с. Соколо-во, община Балчик, чийто правоприемник към мо-мента е земеделска коопе-рация, когато там нямало никой. Ив. Р. натоварил в каруцата 250 кг стари железни предмети – хра-нилки за животни, винке-ли, мрежа и тръби. При прибирането му, на кръс-товище в град Балчик, бил спрян и проверен от поли-цай. Установено било, че металните отпадъци са взе-ти от двора на земедел-ската кооперация. Ив. Р. ги предал доброволно.

Ив. Р. е с начално об-разование, безработен е, неженен, осъждан е и е търпял ефективно нака-зания.

Присъдата на Районен съд – Балчик, подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Добрич.

 

 

Коментарите са затворени.