Мили съпруги – щадете ни!

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ка­за­но ла­ко­ни­ч­но и не­пре­къ­с­на­то ни про­ща­вай­те. За­що?

Спо­ред офи­ци­ал­ни из­то­ч­ни­ци, сре­д­на­та про­дъл­жи­тел­ност на жи­во­та при же­ни­те е 76 го­ди­ни, а при нас „мъ­же­те” – в ми­на­ло вре­ме – 68 го­ди­ни. За­то­ва ще ви раз­ка­жа кол­ко по­лу­ча­ва пре­жи­ве­ли­ят съ­п­руг. До пре­ди два ме­се­ца 400 млн. лв. от бю­дже­та на НОИ оти­ва за вдо­ви­ш­ки на­д­ба­в­ки. Та­зи до­ба­в­ка е про­цент от пен­си­я­та на по­чи­на­лия съ­п­руг. Пре­ди го­ди­на от 20% оти­де на 26,5%, през сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще е 30%, 2014 г. – 35%, а 2015 г. ня­кои ще я по­с­ре­щ­нат с 40% уве­ли­че­ние. То­ва са пре­д­ви­ди­ли на­ши­те вел­мо­жи. Да не е са­мо на уж­ким. Ала на те­зи до­ба­в­ки имат пра­во хо­ра­та, склю­чи­ли за­ко­нен брак, ка­то до­ба­в­ка­та не мо­же да се по­лу­ча­ва ед­но­в­ре­мен­но с на­с­ле­д­с­т­ве­на пен­сия.

Ос­та­на­ли­ят „ща­с­т­ли­вец” мо­же да из­бе­ре по­ло­ви­на­та от ця­ла­та пен­сия на по­чи­на­лия или сво­я­та и до­ба­в­ки­те от не­го­ва­та пен­сия. Тук има и до­пъл­ни­тел­ни ус­ло­вия. Тя се по­ла­га са­мо от пен­си­я­та или сбо­ра от пен­си­и­те, ко­и­то чо­ве­кът е по­лу­ча­вал при­жи­ве, без да се бро­ят до­ба­в­ки­те към пен­си­я­та на по­ми­на­лия се. Ако пен­си­я­та му по за­кон не мо­же да пре­ми­на­ва в на­с­ле­д­с­т­ве­на, до­ба­в­ка­та се из­п­ла­ща в съ­о­т­ве­т­ния про­цент от раз­ме­ра на со­ци­ал­на­та пен­сия за ста­рост.

Ако до­ба­в­ка­та е към пен­сия с та­ван (се­га 700 лв.), тя се съ­о­б­ра­зя­ва с не­го. Ко­га­то по­чи­на­ли­ят съ­п­руг не е бил пен­си­о­нер, в НОИ пре­це­ня­ват пра­во­то на до­ба­в­ка от вси­ч­ки ви­до­ве пен­сии, на ко­и­то съ­п­ру­гът е при­до­бил пра­во и на вдо­ве­ца се от­пу­с­ка до­ба­в­ка от най-бла­го­п­ри­я­т­на­та по раз­мер пен­сия. Ко­га­то пре­жи­ве­ли­ят съ­п­руг взе­ма пен­сия или сбор от пен­сии над ма­к­си­мал­ния раз­мер на по­лу­ча­ва­ни­те ед­на или по­ве­че пен­сии, до­ба­в­ка­та се из­п­ла­ща над то­зи раз­мер.

Да не за­б­ра­вим, че със за­ко­на за бю­джет 2012 г. бе­ше пре­ма­х­на­то „зла­т­но­то швей­цар­с­ко пра­ви­ло” от Ко­де­к­са за со­ци­ал­но­то пра­ви­ло. Са­мо не зная за­що?

То бе­ше мно­го ра­зум­но и пре­д­ви­ж­да­ше вся­ка го­ди­на пен­си­и­те да се ак­ту­а­ли­зи­рат, ка­то се по­к­ри­ват 50% от ин­ф­ла­ци­я­та и 50% от ръ­с­та на оси­гу­ри­тел­ния до­ход.

Но на вой­на, ка­то на вой­на, сла­га­ме вси­ч­ко в гра­фа­та „бой­ни за­гу­би” и за­тя­га­ме ко­ла­ни­те с две ду­п­ки на­въ­т­ре (мо­же и по­ве­че). Це­ни­те ра­с­тат, ин­ф­ла­ци­я­та съ­що, за­то­ва и пен­си­я­та тря­б­ва да е съ­о­б­ра­зе­на със стан­дар­та на жи­во­та. Но да се вър­на към „вдо­ви­ш­ка­та на­д­ба­в­ка” – в дру­ги ев­ро­пей­с­ки стра­ни пре­жи­ве­ли­ят съ­п­руг взе­ма още се­га по­ве­че от 40%. Впро­чем Бъл­га­рия май е там! Та­ка че, ми­ли съ­п­ру­ги, ща­де­те ни, за да мо­жем по-дъл­го вре­ме да се ра­д­ва­ме на вза­им­но­то си при­съ­с­т­вие и оп­ро­вер­га­ва­ме ду­ми­те на ано­ни­мен фи­ло­соф, кой­то за­я­ви по ефи­ра: „От ка­к­то вди­г­на­ха пен­си­и­те вдо­ви­ш­ки, же­на ми ме гле­да мно­го кръ­в­ни­ш­ки!

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.