Македонският въпрос е една неизчерпаема тема

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ма­ке­до­ния, име­то и , не­й­но­то съ­з­да­ва­не, при­з­на­ва­не­то и , спо­ро­ве­те…..

Но е край­но вре­ме уп­ра­в­ни­ци­те в Ско­пие да при­к­лю­чат с ан­ти­бъл­гар­с­ка­та си кам­па­ния, с по­д­мя­на­та и ма­ни­пу­ли­ра­не­то на ис­то­ри­че­с­ки­те фа­к­ти, за­я­ви бъл­гар­с­ки­ят дър­жа­вен гла­ва.

Не мо­жем да да­дем ев­ро­сер­ти­фи­кат на дей­с­т­ви­я­та на уп­ра­в­ля­ва­щи­те в Ско­пие, ко­и­то си­с­тем­но на­ла­гат иде­о­ло­гия на ом­ра­за към Бъл­га­рия, за­я­ви пре­зи­ден­тът Р. Плевнелиев.

Дър­жа­в­ни­ят гла­ва от­п­ра­ви то­ва пре­ду­п­ре­ж­де­ние още в на­ча­ло­то на сре­ща­та си с ев­ро­ко­ми­са­ря по раз­ши­ря­ва­не­то и ев­ро­пей­с­ка­та по­ли­ти­ка за съ­се­д­с­т­во Ще­фан Фю­ле, кой­то съ­в­сем ско­ро до­й­де на по­се­ще­ние в Бъл­га­рия.

ВМРО при­ве­т­с­т­ва бъл­гар­с­ка­та по­зи­ция спря­мо  Ма­ке­до­ния, из­ра­зе­на на­с­ко­ро, не са­мо от пре­зи­ден­та Ро­сен Пле­в­не­ли­ев , но и от вън­ш­ния ни ми­ни­с­тър Ни­ко­лай Мла­де­нов. От­ка­зът от бе­зу­с­ло­в­на бъл­гар­с­ка по­д­к­ре­па за член­с­т­во на мла­да­та ре­пу­б­ли­ка в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз е ста­ра по­зи­ция на ВМРО и ако Ма­ке­до­ния на­и­с­ти­на же­лае то­ва, би тря­б­ва­ло да из­пъл­ни ня­кой изи­с­к­ва­ния на Бъл­га­рия.

1. Да се спрат ре­п­ре­си­и­те сре­щу гра­ж­да­ни на Ма­ке­до­ния с бъл­гар­с­ко са­мо­съ­з­на­ние.

2. Да се спре ре­ч­та на ом­ра­за­та сре­щу Бъл­га­рия и бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни

3. Да се про­ме­ни об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма на Ма­ке­до­ния, за да се спрат фал­ши­фи­ка­ци­и­те на бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия

4. Да се ре­фор­ми­рат ма­ке­дон­с­ки­те спе­ци­ал­ни слу­ж­би и да се спре фи­нан­си­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на не­за­кон­ни се­па­ра­ти­с­т­ки ор­га­ни­за­ции в Бъл­га­рия.

Вси­ч­ки те­зи изи­с­к­ва­ния са сле­д­с­т­вие от дъл­го­го­ди­ш­но­то на­са­ж­да­не на ом­ра­за към вси­ч­ко бъл­гар­с­ко, но ако те се из­пъл­нят на­пред във вре­ме­то, Бъл­га­рия не са­мо че ще по­д­к­ре­пи член­с­т­во­то на Ма­ке­до­ния в Ев­ро­съ­ю­за, но и ще по­мо­г­не за не­й­но­то при­е­ма­не.

Аз не съм до­с­та­тъ­ч­но ком­пе­тен­тен, за да да­вам оцен­ки на ма­ке­дон­с­ки­те уп­ра­в­ни­ци, но смя­там, че те­зи изи­с­к­ва­ния не са не­из­пъл­ни­ми, за­що­то за да се осъ­ще­с­т­вят, е не­об­хо­ди­мо про­с­то да се ка­з­ва  ис­ти­на­та.

Георги Зл. ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.