Прочетохме, научихме, показахме!

Nov 14th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 1 но­ем­в­ри Бъл­га­рия от­бе­ля­з­ва един от сво­и­те го­ле­ми пра­з­ни­ци – Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли. То­ва са хо­ра­та, съ­з­да­ва­ли и по­д­дър­жа­ли на­ци­о­нал­ния дух и цен­но­с­ти на бъл­га­ри­те в про­дъл­же­ние на мно­го ве­ко­ве: кни­жо­в­ни­ци, про­с­ве­ти­те­ли и ре­ли­ги­о­з­ни во­да­чи през Сре­д­но­ве­ко­ви­е­то, бор­ци за осъ­з­на­ва­не­то и въз­ра­ж­да­не­то на бъл­гар­с­кия на­род по вре­ме на пе­т­ве­ко­в­но­то ос­ман­с­ко вла­ди­че­с­т­во.

На тях – бу­ди­те­ли­те, по­с­ве­ти­х­ме част от ча­со­ве­те за за­ни­ма­ния по ин­те­ре­си през ме­сец ок­том­в­ри. Уче­ни­ци­те тър­си­ха и пре­д­с­та­вя­ха пред съ­у­че­ни­ци­те си ма­те­ри­а­ли за из­б­ран от тях бу­ди­тел.

Ци­къ­лът „Да про­че­тем и на­у­чим по­ве­че за бу­ди­те­ли­те” за­вър­ши със съ­с­те­за­ние.

Уча­с­т­ва­ха два от­бо­ра с по че­ти­ри­ма съ­с­те­за­те­ли. Пър­ва­та част от съ­с­те­за­ни­е­то вклю­ч­ва­ше ре­ша­ва­не на ма­те­ма­ти­че­с­ка ве­ри­ж­ка, от­го­во­рът на ко­я­то бе­ше кол­ко го­ди­ни е жи­вял Па­и­сий. Вто­ра­та част „По-бър­зи­ят пе­че­ли” съ­дър­жа­ше 10 въ­п­ро­са, свър­за­ни с жи­во­та на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли.А тре­та­та част се съ­с­то­е­ше в то­ва: да по­ка­жем, че сме до­с­той­ни по­с­ле­до­ва­те­ли на хо­ра­та, ко­и­то из­ди­г­на­ха хра­ма на бъл­гар­щи­на­та в  чо­ве­ш­ки­те ду­ши. Уче­ни­ци­те от­го­ва­ря­ха на въ­п­ро­си по вси­ч­ки уче­б­ни пре­д­ме­ти. Та­ка с мно­го ра­дост и въл­не­ние от­бе­ля­за­х­ме  1 но­ем­в­ри – Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли

Румяна ПЕТРОВА

Директор на ОУ „Антим I”

 

 

21 ноември – Ден на православната християнска младеж и семейство

И на то­зи свят ден кам­ба­ни­те тър­же­с­т­ве­но ще за­з­въ­нят, ще има ра­дост в сър­ца­та ни. Хри­с­то­ва­та лю­бов ще ни из­пъл­ни и ще ста­нем по-до­б­ри.

Не­ка се по­з­д­ра­вим с то­зи ху­бав пра­з­ник и си спом­ним за хри­с­ти­ян­с­ки­те до­б­ро­де­те­ли. Да за­па­лим све­щи­ца в хра­ма за здра­ве, бла­го­ден­с­т­вие, мир и лю­бов по­ме­ж­ду ни. Не­ка за вси­ч­ки хо­ра да има се­мей­но ог­ни­ще, с въ­г­ле­ни жи­ви и те да не га­с­нат до края, да ни сби­рат край не­го ща­с­т­ли­ви, с мно­го обич и то­п­ли­на в сър­ца­та, със све­т­ли­на в ду­ша­та.

В мир и сго­вор да жи­ве­ем дъл­го, в пре­к­ра­с­ни дни, с до­б­ри при­я­те­ли. Де­ца­та ни да се за­вър­нат в ба­щи­на­та къ­ща, да спо­де­лим ра­дост, бла­го­по­лу­чие, тру­д­но­с­ти и ус­пе­хи, за­е­д­но да из­жи­ве­ем те­зи ми­го­ве, да от­во­рим ду­ши­те и сър­ца­та си за ра­до­ст­та от жи­во­та.

Че­с­тит пра­з­ник и за мно­го го­ди­ни!

То­дор­ка

ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

Председател на клуб „Здраве”

 

 

Коментарите са затворени.