1 ноември – Ден на народните будители

Nov 7th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

НЧ “Васил Левски – 1959” отвори врати с нова визия

На 1 но­ем­в­ри 2012 г. бе из­вър­ше­но офи­ци­ал­но от­к­ри­ва­не на об­но­ве­но­то чи­та­ли­ще “Ва­сил Ле­в­с­ки – 1959”. Дъл­ги го­ди­ни то е сре­ди­ще на бъл­гар­с­кия фол­к­лор и кул­ту­ра, тъй ка­то при­ю­тя­ва в се­бе си во­кал­ни и тан­цо­ви са­мо­дей­ци. Оча­к­ва­но и за­с­лу­же­но, след ре­монт и по­д­мя­на на амор­ти­зи­ра­на­та ме­бе­ли­ро­в­ка, чи­та­ли­ще­то от­во­ри вра­ти за гра­ж­да­ни­те на Бал­чик.

То­ч­но в 17:30 ч. кме­тът на Об­щи­на Бал­чик – г-н Ни­ко­лой Ан­ге­лов и пре­д­се­да­те­лят на чи­та­ли­ще­то – г-жа Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва, пре­ря­за­ха лен­та­та пред вхо­да на кон­цер­т­на­та за­ла. Със за­па­ле­на свещ в ръ­ка, де­се­т­ки гра­ж­да­ни съ­що пре­к­ра­чи­ха с удо­в­ле­т­во­ре­ние пра­га на то­ва спе­ци­ал­но за тях по­ме­ще­ние. Г-жа Ди­ми­т­ро­ва при­ве­т­с­т­ва вси­ч­ки го­с­ти с то­ва ра­до­с­т­но за гра­да съ­би­тие и със съ­в­па­да­щия пра­з­ник – 1 но­ем­в­ри – Ден на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли.

До­ка­то в За­па­д­на Ев­ро­па, тла­с­ка­ни от въз­хо­да на Ре­не­сан­са, изя­ще­с­т­во­то на Кла­си­ци­з­ма и ге­ния на Ро­ман­ти­з­ма, ог­ром­ни опе­ри и те­а­т­ри са бе­ля­за­ли ду­ха на вре­ме­то, то в Бъл­га­рия си­ту­а­ци­я­та е би­ла мно­го по-раз­ли­ч­на. В ус­ло­вия на ро­б­с­т­во и по­д­ти­с­ни­че­с­т­во, имен­но бъл­гар­с­ки­те чи­та­ли­ща са би­ли те­зи об­ще­с­т­ве­но-кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции, на­то­ва­ре­ни със за­да­ча­та да бъ­дат кре­пи­те­ли на бъл­гар­щи­на­та и фол­к­ло­ра. Ма­кар и ос­но­ва­но мно­го след Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то и вой­ни­те, НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки” па­зи емо­ци­о­нал­ния за­ряд на то­ва вре­ме, тъй ка­то все още съ­х­ра­ня­ва в се­бе си кра­со­та­та и из­ра­зи­тел­но­ст­та на бъл­гар­с­кия фол­к­лор, не­по­къ­т­нат във вре­ме­то. В на­ше­то съ­в­ре­мие мал­ко са ме­с­та­та, ко­и­то ус­то­я­ват на на­с­той­чи­во­ст­та на ма­со­ва­та кул­ту­ра, за да за­па­зят чи­с­то­та­та на бъл­гар­с­ко­то. То­ва чи­та­ли­ще е е ед­но от тях.

По тра­ди­ция, на от­к­ри­ва­не­то при­съ­с­т­ва и про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков, кой­то от­с­лу­жи пра­з­ни­чен во­до­с­вет, обър­на се към гра­ж­да­ни­те с при­зив да бъ­дат по-до­б­ри, да це­нят, съ­х­ра­ня­ват и пре­да­ват през по­ко­ле­ни­я­та тра­ди­ци­я­та и кул­ту­ра­та на на­шия на­род.

До­й­де ред и на кме­та г-н Ан­ге­лов, за ко­го­то то­зи вид на за­ла­та и ат­мо­с­фе­ра­та, ко­я­то ца­ре­ше в нея, бе ин­ди­ка­тор за ед­на ус­пе­ш­на ин­ве­с­ти­ция, ко­я­то те­пър­ва ще да­ва от­ра­же­ние в бъ­де­щи­те кон­цер­ти и кул­тур­ни про­я­ви в чи­та­ли­ще­то. Той съ­що при­ве­т­с­т­ва гра­ж­да­ни­те с пра­з­ни­ка 1 но­ем­в­ри, ка­то на­по­м­ни, че дъл­бо­ко в се­бе си, все­ки един от нас е бу­ди­тел. Съ­що та­ка на­п­ра­ви ше­го­ви­та ре­т­ро­с­пе­к­ция за то­ва как все­ки е бил “не­си­гу­рен за мя­с­то­то, в ко­е­то ся­да” и по­х­ва­ли те­ку­щия об­но­вен вид на сгра­да­та. За фи­нал, той по­же­ла на вси­ч­ки гра­ж­да­ни и слу­жи­те­ли на чи­та­ли­ще­то, дъл­ги го­ди­ни да съ­х­ра­нят в не­го бъл­гар­с­ка­та реч.

В рам­ки­те на по­ло­вин час, от 18:00 до 18:30, офи­ци­ал­ни­те го­с­ти, сред ко­и­то и г-н Са­ва Ти­хо­лов, пре­д­се­да­тел на от­дел “Про­то­кол и връ­з­ки с оф­ще­с­т­ве­но­ст­та” бя­ха по­ка­не­ни на тър­же­с­т­вен ко­к­тейл. Ос­та­на­ла­та част от пу­б­ли­ка­та за­ча­ка с не­тър­пе­ние изя­ва­та на сво­и­те де­ца, ро­д­ни­ни и бли­з­ки в тър­же­с­т­ве­ния кон­церт на чи­та­ли­щ­ни­те са­мо­дей­ци.

Кон­цер­тът за­по­ч­на с жен­с­кия хор “До­б­ру­джан­ки”, с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва. Те ог­ла­си­ха за пръв път сце­на­та на об­но­ве­на­та за­ла със сър­ца­ти­те из­пъл­не­ния на пе­с­ни­те “Мал­ка мо­ма”, “Тръ­г­на­ла е мал­ка мо­ма” и “Но­си Не­да сту­де­на во­да”. По­с­ле­д­ва кра­тък ре­ци­тал на два­ма уче­ни­ци от ОУ “Ан­тим I”, по­с­лу­чай 1 но­ем­в­ри. В сле­д­ва­щия час, сце­на­та бе раз­тър­се­на от тан­ци­те на де­т­с­ка­та фол­кор­на фор­ма­ция при НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки-1959”, ко­и­то из­пъл­ни­ха До­б­ру­джан­с­ки и Джи­но­в­с­ки танц. Не по-мал­ко впе­ча­т­ля­ва­щи бя­ха и из­пъл­не­ни­я­та на “ба­т­ко­в­ци­те и ка­ки­те” от ан­сам­бъл “Ба­лик”, ко­и­то пре­д­с­та­ви­ха До­б­ру­джан­с­ки и Гер­гьо­в­с­ки танц. Ра­бо­т­ни­че­с­ки­ят тан­цов съ­с­тав “Ве­се­лие” съ­що впе­ча­т­ли пу­б­ли­ка­та със за­ви­д­на ле­ко­та на тан­ца, енер­ги­ч­ност и ус­ми­в­ка. Ръ­ко­во­ди­тел и на три­те са­мо­дей­ни тан­цо­ви съ­с­та­ва е г-жа Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва, ве­че про­фе­си­о­на­лист с дъл­го­го­ди­шен опит и ус­пе­ш­на ра­бо­та с хо­ра от вси­ч­ки въз­ра­с­ти.

С мно­го по­зи­ти­в­ни емо­ции, по­же­ла­ния и ус­ми­в­ки на сце­на­та за­вър­ши пра­з­ни­ч­ни­ят кон­церт. Пу­б­ли­ка­та, сред ко­и­то има­ше и до­с­та пра­во­с­то­я­щи, ап­ло­ди­ра на кра­ка пре­д­с­та­вя­не­то на пе­в­ци­те и тан­цьо­ри­те. Не­ка пра­з­ни­ч­ния дух и ве­д­ро­то на­с­т­ро­е­ние, ко­е­то съ­пъ­т­с­т­ва вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи да се за­па­зи в го­ди­ни­те и чи­та­ли­ще­то от­но­во и от­но­во да ни по­с­ре­ща и за­ре­ж­да но­ви емо­ции и впе­ча­т­ле­ния от кра­со­та­та на бъл­гар­с­ко­то фол­к­лор­но из­ку­с­т­во.

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.