Дарение за училищата от ПП “ГЕРБ”

Nov 7th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 31.10 пре­д­с­та­ви­те­ли на ПП “ГЕРБ” по­се­ти­ха учи­ли­ща ОУ “Ан­тим І”, ОУ “Св.Св. Ки­рил и Ме­то­дий”, СОУ “Хри­с­то Бо­тев” и СОУ “Хри­с­то Смир­нен­с­ки”, за да от­п­ра­вят сво­и­те по­з­д­ра­в­ле­ния към учи­те­ли и уче­ни­ци по по­вод Де­ня на на­ро­ди­те бу­ди­те­ли и да им по­да­рят ре­ч­ни­ци и ен­ци­к­ло­пе­дии за учи­ли­щ­ни­те би­б­ли­о­те­ки.

Оча­ро­ва­ни сме от на­чи­на, по кой­то ни по­с­ре­щ­на­ха в ОУ” Св.Св. Ки­рил и Ме­то­дий”  гр. Бал­чик. Ди­ре­к­то­рът Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов ни раз­ка­за за про­е­к­ти­те, по ко­и­то е ра­бо­ти­ло учи­ли­ще­то, раз­ве­де ни из не­го, а след то­ва ни по­ка­ни на пре­д­с­та­ве­ни от въз­пи­та­ни­ци­те му пре­зен­та­ции и ви­де­о­к­лип по слу­чай 31 ок­том­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на Чер­но мо­ре и 1 но­ем­в­ри – Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли. По­да­ри ни и по ек­зем­п­ляр от юби­лей­на­та кни­ж­ка на учи­ли­ще­то.

В СОУ “Хри­с­то Смир­нен­с­ки” в с. Об­ро­чи­ще при­съ­с­т­ва­х­ме на кон­церт по по­вод 1 но­ем­в­ри. Уче­ни­ци­те на­п­ра­ви­ха пре­зен­та­ция, по­с­ве­те­на на бу­ди­те­ли­те, а след то­ва пя­ха и тан­цу­ва­ха. Ди­ре­к­тор­ка­та ни връ­чи бла­го­дар­с­т­вен ад­рес.

Дария БАБЕНКОВА – сътрудник ПП”ГЕРБ

Коментарите са затворени.