Междинна оценка на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2005-2013 г.

Nov 7th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Общински план за развитие (ОПР)

ОПР е ин­с­т­ру­мент, чрез кой­то се фор­му­ли­ра об­ща­та рам­ка за раз­ви­тие на об­щи­на­та.

До­ку­мент за стра­те­ги­че­с­ко пла­ни­ра­не на ус­той­чи­во ин­те­г­ри­ра­но ме­с­т­но раз­ви­тие, кой­то се раз­ра­бо­т­ва в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с об­ла­с­т­на­та стра­те­гия за раз­ви­тие.

В не­го се оп­ре­де­лят сре­д­но­с­ро­ч­ни­те це­ли и при­о­ри­те­ти за раз­ви­тие, ка­то се от­чи­тат спе­ци­фи­ч­ни­те ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки и по­тен­ци­а­лът на об­щи­на­та.

Раз­ра­бо­т­ва се за 7-го­ди­шен пе­ри­од на дей­с­т­вие.

Същност:

Кон­с­та­ти­вен акт, кой­то има за цел да оце­ни да­ли из­вър­ше­ни­те дей­но­с­ти, ини­ци­а­ти­ви и про­е­к­ти съ­о­т­ве­т­с­т­ват и до­при­на­сят за из­пъл­не­ни­е­то на пре­д­ва­ри­тел­но оп­ре­де­ле­ни­те це­ли, при­о­ри­те­ти и мер­ки за раз­ви­тие в пла­но­вия до­ку­мент.

Иден­ти­фи­ци­ра тен­ден­ци­и­те, про­с­ле­дя­ва про­г­ре­са, из­в­ли­ча по­у­ки­те, ада­п­ти­ра дей­с­т­ви­я­та с про­ме­ня­щи­те се ус­ло­вия и но­ви­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва, оси­гу­ря­ва от­че­т­ност, раз­ви­ва съ­о­т­ве­т­ния ка­па­ци­тет на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та.

Етапи

* Оси­гу­ря­ва­не на на­де­ж­д­ни ем­пи­ри­ч­ни дан­ни

* Ана­лиз на пла­но­вия до­ку­мент, ана­лиз на съ­б­ра­на­та ем­пи­ри­ч­на ин­фор­ма­ция

* Из­го­т­вя­не на ар­гу­мен­ти­ра­ни из­во­ди и пре­по­ръ­ки

Ана­лиз на стру­к­ту­ра­та и съ­дър­жа­ни­е­то на ОПР

ОПР се съ­с­тои от Въ­ве­де­ние, 6 ло­ги­че­с­ки свър­за­ни ча­с­ти и че­ти­ри при­ло­же­ния

Основните части са: Про­фил на об­щи­на­та, Син­те­зи­ран ана­лиз (SWOT), Стра­те­гия за раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик, При­о­ри­те­ти, спе­ци­фи­ч­ни це­ли и мер­ки, Ре­а­ли­за­ция на ОПР, На­б­лю­де­ние, оцен­ка и кон­т­рол

Приложенията към ОПР са: Ин­ди­ка­ти­в­на фи­нан­со­ва та­б­ли­ца, При­о­ри­те­ти на стру­к­тур­ни­те фон­до­ве на ЕС за пе­ри­о­да 2007-2013, Ин­ве­с­ти­ци­он­ни фон­до­ве, опе­ри­ра­щи в Бъл­га­рия и Ос­но­в­ни по­ка­за­те­ли за мо­ни­то­ринг на ОПР.

Ана­лиз на стру­к­ту­ра­та и съ­дър­жа­ни­е­то на ОПР – ИЗ­ВО­ДИ:

*             ОПР на об­щи­на Бал­чик е раз­ра­бо­тен в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с изи­с­к­ва­ни­я­та на дей­с­т­ва­щия към 2005 г. За­кон за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие;

* В SWOT ана­ли­зът са фор­му­ли­ра­ни ре­ал­ни пре­дим­с­т­ва и не­до­с­та­тъ­ци на те­ри­то­ри­я­та, ко­и­то са по­с­лу­жи­ли за стру­к­ту­ри­ра­не­то на стра­те­ги­че­с­ка­та рам­ка;

* Де­фи­ни­ра­ни­те при­о­ри­те­ти­те на ОПР са при­ем­ли­ви, ак­ту­ал­ни към дне­ш­на да­та и не са за­гу­би­ли сво­я­та зна­чи­мост;

* Пла­но­ви­ят до­ку­мент е с ба­лан­си­ра­на стру­к­ту­ра, но за­ло­же­на­та стра­те­ги­че­с­ка рам­ка е твър­де об­х­ва­т­на и из­пъл­не­ни­е­то й не е във въз­мо­ж­но­с­ти­те на Об­щи­на Бал­чик;

Ана­лиз на стру­к­ту­ра­та и съ­дър­жа­ни­е­то на ОПР – ПРЕ­ПО­РЪ­КИ:

* За­сил­ва­не на ком­по­нен­ти­те в пла­на, свър­за­ни с ус­во­я­ва­не­то на сре­д­с­т­ва от фон­до­ве­те на ЕС;

* По-ефе­к­ти­в­на си­с­те­ма­та за уп­ра­в­ле­ние, на­б­лю­де­ние и въ­т­ре­ш­на оцен­ка на пла­на, ко­я­то да от­чи­та на­пре­дъ­ка;

* Пре­ци­зи­ра­не на си­с­те­ма­та от ин­ди­ка­то­ри за из­мер­ва­не на ре­зул­та­ти­те от из­пъл­не­ни­е­то на вся­ка от за­ло­же­ни­те в пла­на мер­ки; оп­ре­де­ля­не на це­ле­ви стой­но­с­ти за все­ки ин­ди­ка­тор;

* Из­ра­бо­т­ва­не и при­ла­га­не на кон­к­ре­т­ни дей­с­т­вия за оси­гу­ря­ва­не на ин­фор­ма­ция и пу­б­ли­ч­ност за из­пъл­не­ни­е­то на ОПР, напр. кръ­г­ли ма­си, об­съ­ж­да­ния, се­к­тор­ни сре­щи-ди­с­ку­сии и др.

Ана­лиз на из­пъл­не­ни­е­то на при­о­ри­те­ти­те на ОПР

При­о­ри­тет 1. Раз­ви­тие на ус­той­чив ту­ри­зъм

* Два ту­ри­с­ти­че­с­ки ин­фор­ма­ци­он­ни цен­тъ­ра – гр. Бал­чик и с. Кра­не­во;

* Редица интернет-страници;

* Уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­д­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки из­ло­же­ния и бор­си;

* Два Съ­ве­та по ту­ри­зъм – гр. Бал­чик и с. Кра­не­во;

* Из­г­ра­де­ни 2 голф ком­п­ле­к­са с при­ле­жа­ща ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра;

* По­д­дър­жа­не на зе­ле­ни­те пло­щи и пе­ше­хо­д­ни алеи в об­щи­на­та;

* Про­е­к­ти, свър­за­ни с по­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та.

Ана­лиз на из­пъл­не­ни­е­то на при­о­ри­те­ти­те на ОПР

При­о­ри­тет 2. Съ­з­да­ва­не на ди­вер­си­фи­ци­ра­на, ви­со­ко­п­ро­ду­к­ти­в­на и еко­ло­ги­ч­но чи­с­та ин­ду­с­т­рия, ща­дя­ща бо­га­ти­те при­ро­д­ни ре­сур­си

* про­ект на ТПП До­б­рич „Съ­з­да­ва­не на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ни тран­с­г­ра­ни­ч­ни клъ­с­те­ри“;

* склю­чен е до­го­вор за кон­це­сия на при­с­та­ни­ще „Бал­чик”.

При­о­ри­тет 3. Раз­ви­тие на ба­лан­си­ран аг­ра­рен се­к­тор, ин­те­г­ри­ран с хра­ни­тел­но-вку­со­ва ин­ду­с­т­рия и ту­ри­зъм

* из­г­ра­де­ни жи­во­т­но­въ­д­ни фер­ми;

* но­ви трай­ни на­са­ж­де­ния от ло­зя и ово­щ­ни гра­ди­ни;

* от­де­ле­ни пло­щи за про­из­во­д­с­т­во на еко­ло­ги­ч­но чи­с­ти хра­ни.

При­о­ри­тет 4. Из­г­ра­ж­да­не на ка­че­с­т­ве­на жи­з­не­на сре­да с мо­дер­ни ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри и съ­х­ра­не­на окол­на сре­да

Про­е­к­ти в по­со­ка мо­дер­ни­зи­ра­не на те­х­ни­че­с­ка ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра:

* водоснабдяване и канализация;

*пре­чи­с­т­ва­тел­ни стан­ции, сме­ти­ща;

* защита на морския бряг;

* ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на пъ­ти­ща;

* енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност.

При­о­ри­тет 5. Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си и со­ци­ал­но сбли­жа­ва­не

Участие в регионални и национални проектни инициативи:

* за­е­тост и ин­те­г­ра­ция на без­ра­бо­т­ни ли­ца;

* въз­мо­ж­ност за старт на ка­ри­е­ра­та на мла­де­жи;

* раз­ви­тие на со­ци­ал­ни ус­лу­ги;

* ре­мон­ти на об­ра­зо­ва­тел­ни, здра­в­ни и кул­тур­ни за­ве­де­ния.

Об­щин­с­ка стра­те­гия за раз­ви­тие на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги в Об­щи­на Бал­чик (2011 – 2015)

При­о­ри­тет 6. Ук­ре­п­ва­не на ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ния и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет на об­щи­на­та за по­до­б­ря­ва­не про­це­са на про­г­ра­ми­ра­не и уп­ра­в­ле­ние на раз­ви­ти­е­то

* в об­щи­на Бал­чик е въ­ве­де­но об­с­лу­ж­ва­не на ед­но ги­ше;

* Про­ект „Оп­ти­ми­зи­ра­не про­це­са на фор­ми­ра­не на ка­че­с­т­ве­ни по­ли­ти­ки в об­щи­на Бал­чик чрез ши­ро­ко при­ла­га­не на при­н­ци­па на пар­т­ньор­с­т­во“;

* 2009 – ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия“.

При­о­ри­тет 7. Ин­те­г­ра­ция на ро­ми­те

Проекти

Об­щин­с­ка про­г­ра­ма за ет­ни­че­с­ки­те и де­мо­г­ра­ф­с­ки въ­п­ро­си за 2010 – 2015 г. в об­щи­на Бал­чик

Из­во­ди от из­пъл­не­ни­е­то на при­о­ри­те­ти­те на ОПР

* Пу­б­ли­ч­ни­те сре­д­с­т­ва се на­со­ч­ват към ре­ша­ва­не на съ­ще­с­т­ве­ни ну­ж­ди и про­б­ле­ми на об­щи­на­та;

* Ре­гу­ляр­но се ра­бо­ти по въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­д­ръ­ж­ка на те­ри­то­рии и зо­ни от об­ще­с­т­ве­но и ико­но­ми­че­с­ко зна­че­ние;

* Ви­со­ко из­пъл­не­ние на при­о­ри­те­ти 4 и 5 в по­со­ка мо­дер­ни­зи­ра­не на те­х­ни­че­с­ка­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, из­г­ра­ж­да­не на ка­че­с­т­ве­на жи­з­не­на сре­да със съ­х­ра­не­на при­ро­д­на сре­да, раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си и со­ци­ал­но сбли­жа­ва­не;

* Не е съ­з­да­ден ме­ха­ни­зъм за си­с­тем­но на­б­лю­де­ние на из­пъл­не­ни­е­то на ОПР, не се съ­би­рат дан­ни и не се пра­вят ана­ли­зи за от­чи­та­не на на­пре­дъ­ка в по­с­ти­га­не­то на це­ли­те и за оп­ти­ми­зи­ра­не на дей­но­с­ти­те.

Ак­ту­а­ли­за­ция на ОПР 2005-2013 през на­с­то­я­ща­та 2012 го­ди­на не е на­ло­жи­тел­но да се пра­ви с ог­лед на фа­к­та, че през сле­д­ва­ща­та 2013г. пре­д­с­тои по­д­го­то­в­ка­та на ОПР за сле­д­ва­щия пла­нов пе­ри­од 2014-2020.

Об­щин­с­ки план за раз­ви­тие 2014-2020 сле­д­ва да бъ­де раз­ра­бо­тен в кон­те­к­с­та на но­ви­те стра­те­ги­че­с­ки на­со­ки на ЕС в об­ла­ст­та на ре­ги­о­нал­на­та по­ли­ти­ка, вклю­чи­тел­но ка­то се има пре­д­вид но­ва­та ев­ро­пей­с­ка стра­те­гия „Ев­ро­па 2020” и  На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие Бъл­га­рия 2020

Венцислава ЧЕПИШЕВА

Експерт Програми и проекти

 

Коментарите са затворени.