ПРОТОКОЛ №18 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 30.10.2012 г.

Nov 7th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

 

П Р О Т О К О Л

№ 18

от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 30 октомври 2012 година

 

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на магазин за продажба и поправка на очила, представляващ обособена част от сградата на “Медицински център І” ЕООД град Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 240: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ дава съгласието си магазин за поправка и продажба на очила с площ от 8.00 м2, представляващ обособена част от сградата на “МЦ І”  ЕООД в гр. Балчик – публична общинска собственост, актувана с АОС 217/22.02.1999г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 234.24 лв. /двеста тридесет и четири и двадесет и четири стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и чакалня, находящи се в сградата на бивше училище в с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 241: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и чакалня, всичко с площ от 31.45 м2  находящи се в сградата на бивши училище в с. Кранево – публична общинска собственост, актувана с АОС 353/20.01.2000 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 1 219.00 лв. /хиляда двеста и деветнадесет лева/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По трета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 242: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ но ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50 м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем чрез провеждане на публичен търг, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

          Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 243: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50 м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.13 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 244:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-204-1/15.08.2012 г., одобрява пазарна оценка в размер на 36 090.00 лв. /тридесет и шест хиляди и деветдесет лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.13 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ І, кв. 302 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 1 203 м2 /хиляда двеста и три квадратни метра/, актуван с АОС № 3336/12.08.2008 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Велимир Бойков Анещев, упълномощен представител на “Стар 2007” ЕООД за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 48982.501.202 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 245:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94В-464-3/05.09.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Стар 2007” ЕООД с ЕИК 202107782, представлявано от управителя Мария Владимировна Павлова, чрез пълномощника си Велимир Бойков Анещев по отношение на ПИ № 48982.501.202 по кадастралната карта на с. Царичино /УПИ XV-202, кв. 21 по ПУП на с. Царичино/ целият с площ от 1474 м2, като “Стар 2007” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 174.00 м2 /сто седемдесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4251/17.09.2012 г.

1. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4089.00 лв. /четири хиляди и осемдесет и девет лева /, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По седма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Милка Ганева Тилева и Милко Иванов Тилев за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 39459.503.97 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 246:  1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-670-1/29.09.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Милка Ганчева Тилева и Милко Иванов Тилев от гр. Пловдив, по отношение на ПИ № 39459.503.97 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, целият с площ от 342 м2, като Милка и Милко Тилеви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 36.00 м2 /тридесет и шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4253/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 800.00 лв. /хиляда и осемстотин  лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 247:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Г – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели” със следният  имот:

– Апартамент № 2, ет. 1, вх. в бл. № 39 в жк “Балик”, гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По девета точка от дневния ред: Разглеждане молба от Стелка Костадинова Маринова от град Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 248:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. З и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 и ал. З от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-952-2/19.09.2012 г. от Стелка Костадинова Маринова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, ет. 1, вх. В, бл. 39 в ж.к “Балик” гр. Балчик, с площ от 33.56 м2 състоящ се от дневна, кухненски бокс и сервизно помещение; общи части с площ – 3.53 м2, актуван с АОС № 3963/03.02.2011 г., за сумата от 15 136.40 лв. /петнадесет хиляди сто тридесет и шест лева и 40 ст./ на наемателя на общинското жилище Стелка Костадинова Маринова.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещия правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на парична награда на екипажа на РК БК5336 с капитан Янаки Узунов за проведена операция по изваждане на удавник от Черно море.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 249:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната парична награда на екипажа на РК БК5336 с капитан Янаки Узунов, в размер на 200 (двеста) лева.

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за възлагане превоз на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 250:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл. 16в, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Правила на МТ за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на Наредба №2/15.03.2002 г. от 10.10.2012 г., Общински съвет Балчик реши:

  1.             I.      Отменя Решение 210, Протокол 16 от 16.08.2012 г. на Общински съвет – Балчик

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0 “Въздържали се”

 

 

  1.          II.      Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.
  2.      III.      Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори на кмета на Общината.

ГЛАСУВАНЕ на т. ІІ и ІІІ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

  1.      IV.      Упълномощава кмета на община Балчик да удължи срока на договорите със старите превозвачи до провеждането на обществената поръчка.

ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  4  “Въздържали се”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасето на въздушен електропровод ВЛ110нV п/ст “Варна север” – п/ст “Каварна”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 251:  Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, изразява предварително съгласие за определяне /преминаване/ на трасето на електропровод ВЛ 110 kV п/ст”Варна север”-п/ст “Каварна” през следните имоти частна и публична общинска собственост:

 

Землище с. Кранево ЕКАТТЕ 39459

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
1.29 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 3,137 0,122 Община Балчик
2.94 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 4,778 0,08 Община Балчик
2.138 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 2,779 0,113 Община Балчик
7.17 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,938 0,07 Община Балчик
8.62 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 4,042 0,100 Община Балчик
16.30 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 2,444 0,09 Община Балчик
17.17 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,720 0,061 Община Балчик
18.12 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,668 0,145 Община Балчик
18.23 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,965 0,084 Община Балчик
18.30 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,877 0,087 Община Балчик
  Общинска частна собственост
13.37 Зеленчукова градина Земеделска територия 0,499 0,016 Община Балчик

 

Землище с. Рогачево ЕКАТТЕ 62788

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
26.10 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 7,199 0,031 Община Балчик
28.12 За местен път Територия на транспорта 9,026 0,248 Община Балчик
29.22 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,201 0,117 Община Балчик
34.8 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 4,845 0,181 Община Балчик
28.11 Пасище Земеделска територия 16,954 0,439 Община Балчик
  Общинска частна собственост
28.13 За водостоп., хидромелиорат. съоръжение Земеделска територия 2,625 0,106 Община Балчик
33.6 нива Земеделска територия 17,790 0,021 Община Балчик
33.10 нива Земеделска територия 13,122 2,511 Община Балчик
34.6 Друг вид ливада Земеделска територия 9,167 1,128 Община Балчик
34.20 Друг вид ливада Земеделска територия 52,864 7,658 Община Балчик

 

Землище с. Оброчище ЕКАТТЕ 53120

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
32.51 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,106 0,156 Община Балчик
33.105 За местен път Земеделска територия 5,614 0,122 Община Балчик
33.106 пасище Земеделска територия 20,997 0,666 Община Балчик
33.108 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 6,187 0,122 Община Балчик
101.110 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 9,432 0,126 Община Балчик
101.112 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 10.509 0,126 Община Балчик
101.113 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 7,728 0,174 Община Балчик
102.94 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 7,044 0,417 Община Балчик
10.258 Пасище Земеделска територия 0,604 0,084 Община Балчик
  Общинска частна собственост
33.109 нива Земеделска територия 3,500 0,455 Община Балчик

 

 

Землище с. Бобовец ЕКАТТЕ 04515

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
16.2 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 8,849 0,126 Община Балчик

 

Землище гр. Балчик ЕКАТТЕ 02508

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
506.101 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 10,420 0,250 Община Балчик
506.103 За местен път Земеделска територия 3,1830 0,088 Община Балчик
506.212 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,783 0,124 Община Балчик
509.104 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,111 0,124 Община Балчик
510.103 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 12,189 0,161 Община Балчик
510.104 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 9,711 0,156 Община Балчик
523.101 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,876 0,122 Община Балчик
531.102 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 6,639 0,104 Община Балчик
531.103 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 2,797 0,101 Община Балчик
532.102 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,261 0,115 Община Балчик
533.101 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 2,928 0,122 Община Балчик
508.237 За местен път Земеделска територия 9,477 0,244 Община Балчик
532.604 За местен път Земеделска територия 19,596 0,443 Община Балчик
508.229 пасище Земеделска територия 55,223 3,692 Община Балчик
508.238 пасище Земеделска територия 15,566 0,172 Община Балчик
  Общинска частна собственост
532.603 Отводнителен канал Територия заети от води и водни обекти 4,152 0,098 Община Балчик

 

 

Землище с. Царичино ЕКАТТЕ 48982

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
318.16 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 10,922 0,146 Община Балчик
321.11 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,319 0,120 Община Балчик
322.33 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 5,992 0,120 Община Балчик
322.34 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 1,691 0,105 Община Балчик
328.16 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 4,994 0,150 Община Балчик
328.18 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 4,042 0,302 Община Балчик
331.26 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 3,687 0,178 Община Балчик
318.19 пасище Земеделска територия 123,097 5,730 Община Балчик
  Общинска частна собственост
322.27 нива Земеделска територия 80,387 3,770 Община Балчик

Землище с.Гурково ЕКАТТЕ 18160

І Вариант

 

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

  Публична общинска собственост
64.11 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 2,426 0,146 Община Балчик
66.131 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 6,791 0,197 Община Балчик
66.132 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 19,150 0,157 Община Балчик
68.53 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 10,882 0,368 Община Балчик
70.23 За местен път Територия на транспорта 35,863 0,437 Община Балчик
73.24 За селскостоп., горски, ведомствен път Земеделска територия 11,444 0,333 Община Балчик

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  2  “Въздържали се”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 252:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълване на Решение № 230/2012 г., прието с Протокол № 17/27.09.2012 г. от Общински съвет – Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 253:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 9 от ЗМСМА и  по аргумент от чл. 142 от ТЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК допълва свое Решение № 230/2012г., прието с Протокол № 17/27.09.2012г. със следния текст: т.1. Дава съгласие управителя на “МБАЛ” ЕООД                гр. Балчик д-р. Иво Христов Войчев да изпълнява едновременно и длъжността управител на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик.

         Точки 1, 2 и 3 от Решение № 230/2012г., прието с Протокол № 17/27.09.2012г. стават съответно точки 2, 3 и 4.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 254:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Ася Чавдарова Попова от гр. Балчик, за лечение на майка й Маргарита Георгиева,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Велиянка Георгиева Илиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00  (четиристотин) лева.

3. Тиньо Велев Титев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Юлия Тодорова Йорданова от с. Соколово, за лечение на двете и деца, в размер на 200.00 (двеста) лева. Изразходването на средствата да се проследи от кмета на селото.

5. Гинка Желязкова Георгиева от гр. Балчик, за лечение на съпруга й Добри Георгиев, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Недживан Мустафова Илмиева от гр. Балчик, за лечение на внучката й Нарин Ахмезова, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Фатме Сабриева Ибрямова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

8. Диляна Георгиева Русева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Ана Иванова Маринова от с. Дропла, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

10. Златина Манолова Манолова от с. Безводица, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Съби Крумов –кметски наместник на с. Безводица.

11. Нудие Аблекимова Мехмедова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

12. Ангел Йорданов Николов от с. Стражица, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Демир Иванов Живков от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на климатични системи за нуждите на Военно формирование под. 32140, град Варна.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 255:  На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик реши:

1.  Дава съгласието си да бъдат закупени два броя инверторни климатични системи на обща стойност до 3200 лева за нуждите на Военно формирование под. 32140, град Варна.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани с предоставянето на климатичните системи за безвъзмездно ползване, както и фактическото му предаване на командира на поделението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Джо Дейвис Велчев от с. Царичино

         Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 256: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 498 от 18.10.2012 г., общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 лева на лицето Джо Дейвис Велчев от с. Царичино, за постигнат висок резултат (отличен 6.00) на Държавен зрелостен изпит по биология, кандидатствал и приет в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Молекулярна Биология през 2012 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

 

 

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС Балчик

Коментарите са затворени.