Балчик още говори за фестивала “Дни на класиката – Балчик 2010”

Sep 19th, 2010 | От | Category: В РЕГИОНА

В съ­би­тие се пре­вър­на ве­чер­та на джа­за и сам­ба­та с оча­ро­ва­тел­на­та Хил­да Ка­за­сян на от­к­ри­та­та сце­на пред хо­тел “Ми­с­т­рал”. За­е­д­но с Жи­в­ко Пе­т­ров /пи­а­но/, Хри­с­то Йо­цов /удар­ни ин­с­т­ру­мен­ти/и Ве­с­ко Ха­джи­г­ру­дев /кон­т­ра­бас/ пя со­ло­во с тим­па­ни са­ма­та Хил­да Ка­за­сян – кра­си­ва не са­мо фи­зи­че­с­ки, но и кра­си­во оду­хо­т­во­ре­на. Тя бла­го­да­ри на ди­ре­к­то­ра на фе­с­ти­ва­ла М.Пан­те­ле­ев за ко­на­та за уча­с­тие с чист, би­се­рен хил­ден­с­ки глас, за­я­вя­вай­ки ве­се­ло, че още ве­д­нъж се до­ка­з­ва кол­ко е сил­на ар­мен­с­ко-ев­рей­с­ка­та дру­ж­ба. На при­ма ви­с­та тя из­пъл­ни 15 кла­си­че­с­ки джа­зо­ви по­с­та­но­в­ки и сам­би, не­пре­къ­с­на­то оби­рай­ки ап­ло­ди­с­мен­ти­те на въз­тор­же­на­та пу­б­ли­ка, в про­дъл­же­ние на по­ве­че от два ча­са. На пра­к­ти­ка тя ни по­ка­за как та­лан­тът е по­д­чи­нен на дръ­з­но­ве­ни­е­то – с но­ви еле­мен­ти, ка­то ри­тъм и хар­мо­ния, сво­бо­да на фор­ми­те на не­гър­с­кия блус.

На 14 ав­густ бе тър­же­с­т­ве­ни­ят фи­нал  на “Дни­те на кла­си­ка­та Бал­чик 2010”. То­ва бе­ше Ве­чер на мла­ди­те та­лан­ти. Вси­ч­ко за­по­ч­на с ин­вер­мен­то в ла ма­жор, из­пъл­не­но от Стру­нен ор­ке­с­тър “Му­зи­ка Арт”. По­с­ле се по­я­ви Ве­с­ко Еш­ке­на­зи, Де­рек Хан, Хри­с­ти­на Ан­ге­ла­ко­ва, ко­и­то бя­ха по­д­го­т­ви­ли из­пъл­не­ни­я­та на над 20 мла­ди та­лан­ти.Из­не­на­да­та на фе­с­ти­ва­ла бе бал­чи­ш­ко­то 14-го­ди­ш­но мо­ми­че Ка­лиа Пла­ме­но­ва Кал­че­ва, ко­я­то из­пъл­ни на пи­а­но “По­ло­нез оп.26 № 1” от Фр.Шо­пен.По­с­ле бя­ха раз­да­де­ни ди­п­ло­ми за за­вър­шен ус­пе­ш­но му­зи­ка­лен курс на Си­мо­на Вел­ко­ва, Ви­ля­на Бо­е­ва, Ру­мя­на Ян­ко­ва, Мар­та Та­не­ва, Ста­ни­с­лав Ди­ми­т­ров, Кри­с­ти­на Ро­се­но­ва, Све­т­ла­на Ива­но­ва, Ки­та Бон­че­ва, Ро­за­ли­на Мо­чу­ро­ва, Кон­с­тан­ца Дюл­ге­ро­ва, Йор­дан Ми­ла­нов, Але­к­сан­дър Ган­чев. Ста­ни­с­лав Ди­ми­т­ров из­пъл­ни Пе­сен от П.Вла­ди­ге­ров, а Р.Ян­ко­ва и Ви­ля­на Рай­но­ва –бя­ха вир­ту­о­з­ни на  ци­гул­ка­та. Най-впе­ча­т­ля­ва­щи бя­ха опер­ни­те мла­ди пе­ви­ци: Све­т­ла­на Ива­но­ва, Да­ни­е­ла Дя­ко­ва, Ки­та Бон­че­ва, Ро­за­ли­на Мо­чу­ро­ва. Вси­ч­ки бя­ха мно­го бла­го­дар­ни на пе­да­го­ги­че­с­ки­те на­пъ­т­с­т­вия, по­лу­че­ни от зна­ме­ни­та­та пе­ви­ца Хри­с­ти­на Ан­ге­ла­ко­ва.

Тър­же­с­т­ве­ни­те кла­си­че­с­ки дни за­вър­ши­ха с “Тра­ви­а­та” от Дж.Вер­ди.

През дни­те на кла­си­ка­та – 6-14 ав­густ, из­пъл­ни­те­ли­те по­ка­за­ха пред нас ос­вен та­лант, уни­ка­лен му­зи­ка­лен слух, с ма­г­не­ти­ч­но въз­дей­с­т­вие вър­ху пу­б­ли­ка­та, спо­со­б­ни да въз­про­из­ве­дат це­лия зву­ков му­зи­ка­лен свят – от ше­по­та на чо­ве­ш­кия глас до вя­тъ­ра, кой­то се но­си ме­ж­ду дър­ве­та­та, над мо­ре­то.

Коментарите са затворени.