Трамплин за шампиони

Nov 7th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

В де­ня на бу­ди­те­ли­те, 1 но­ем­в­ри, на иг­ри­ще­то до Ави­о­га­ра­до­ка, се про­ве­де пър­ви­ят ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки ме­мо­ри­ал „Ог­нян Или­ев”. За све­де­ние на чи­та­те­ля, Ог­нян Или­ев е дъл­го­го­ди­шен на­ци­о­на­лен съ­с­те­за­тел по хвър­ля­не на чук, тре­ньор, под чи­е­то ръ­ко­во­д­с­т­во са из­ра­с­на­ли де­се­т­ки съ­с­те­за­те­ли – шам­пи­о­ни. За съ­жа­ле­ние той по­чи­на в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на на 59-го­ди­ш­на въз­раст.

Съ­с­те­за­ние по хвър­ля­не на чук, ко­пие, плъ­т­на то­п­ка над гла­ва, скок дъл­жи­на от мя­с­то, мя­та­не на диск и тла­с­ка­не на гю­ле се про­ве­де при от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция, съ­з­да­де­на от пре­зи­ден­та на СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Ан­д­ри­ян Ан­д­ре­ев и не­го­ва­та съ­п­ру­га Де­си­с­ла­ва. Уча­с­т­ва­ха над 70 съ­с­те­за­те­ли от клу­бо­ве­те на До­б­рич /”До­б­ру­джа 99”/, Кар­но­бат /ЛК „Ат­лет”/, Бур­гас /”Вая 94”/, Бал­чик /КЛА „Чер­но мо­ре”/, Раз­г­рад /ЛК „Виа Ат­ле­тик”/, Раз­г­рад  /„Лу­до­го­рец”/, Тря­в­на „Хам­пор”/, Вар­на /”Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик”/, в 20 спор­т­ни ди­с­ци­п­ли­ни. Кой­то не е до­шъл и ви­дял, той е из­тър­вал та­зи спор­т­на фи­е­с­та по ини­ци­а­ти­ва на СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик и „Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик” Вар­на с идея то­ва ме­ро­п­ри­я­тие да бъ­де вклю­че­но в ка­лен­да­ра на бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по ле­ка ат­ле­ти­ка за сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Въл­ну­ва­щи­те мо­мен­ти не спря­ха в раз­ли­ч­ни­те спор­т­ни се­к­то­ри, а де­ца­та от вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи се стре­мя­ха да на­д­х­вър­лят сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти, за­що­то те­х­ни­ят жи­з­не­ра­до­с­тен смях, за­ка­ч­ки и по­д­ви­к­ва­ния ока­за­ха сил­но те­ра­пе­в­ти­ч­но въз­дей­с­т­вие вър­ху до­ш­ли­те да ги оку­ра­жат ро­д­ни­ни, ка­к­то и лю­би­те­ли на спор­та, не са­мо от на­шия град. На­ред със съ­с­те­за­те­ли­те, тря­б­ва да се от­бе­ле­жи и емо­ци­о­нал­но­то при­съ­с­т­вие на тре­ньо­ри­те на спор­т­ни­те клу­бо­ве – Йор­дан­ка Тон­че­ва от Кар­но­бат, Ва­сил То­нев от Тря­в­на, за­е­д­но с ко­ле­ги­те му Га­лин Ко­с­та­ди­нов, Пла­мен Бо­нев, Пен­чо Же­ля­з­ков, ко­и­то ожи­ве­но на­сър­ча­ва­ха сво­и­те въз­пи­та­ни­ци.

А ето и име­на­та на по­бе­ди­те­ли­те, на­г­ра­де­ни с ме­да­ли, оси­гу­ре­ни от СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик и „Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик” Вар­на със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва.

Чук – Мъ­же: 1. Ай­хан Ап­ти 2.Бо­рис Йор­да­нов 3.Све­то­с­лав Бо­ри­сов – вси­ч­ки от СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик;

Диск – Мъ­же: 1.Бо­рис Йор­да­нов 2.Ай­хан Ап­ти 3.Све­то­с­лав Бо­ри­сов – вси­ч­ки от СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик

Скок дъл­жи­на от мя­с­то: 1.Ра­дост Па­па­зо­ва /”Лу­до­го­рец” Раз­г­рад/ 2.Ма­рия – Ма­г­да­ле­на Ар­ка­ли­е­ва /”Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик/ 3.Ма­рия Але­к­си­е­ва /ЛК „Виа ат­ле­тикс” Раз­г­рад/

Чук мом­че­та до 16 г.: 1. Йор­дан Ма­ри­нов /ЛК „Виа ат­ле­тикс” Раз­г­рад/ 2. Бай­рям Ха­сан /”Чер­но мо­ре – ат­ле­тик” Вар­на 3.Мерт Ке­нан /ЛК „Виа ат­ле­тик „ Раз­г­рад/.

Ко­пие, де­вой­ки, мл.въз­раст : 1.Де­си­с­ла­ва Ко­с­та­ди­но­ва /”Вая 94” Бур­гас/ 2.Йо­а­на Ан­ге­ло­ва /”Вая 94” Бур­гас/ 3.Ека­те­ри­на Ди­мо­ва /СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик/

Гю­ле, юно­ши, мл. въз­раст: 1.Пе­тър Кру­мов / „Чер­но мо­ре – ат­ле­тик” Вар­на/ 2.То­дор То­до­ров /”До­б­ру­джа 99” До­б­рич/ 3.Бо­ри­с­лав Йор­да­нов /”Лу­до­го­рец” Раз­г­рад/

Гю­ле, мо­ми­че­та до 16 г.: 1.Ме­ли­са Мар­ти­но­ва /ЛК „Виа ат­ле­тикс” Раз­г­рад/ 2.Цве­тая Ден­че­ва /ЛК „Виа ат­ле­тикс Раз­г­рад/ 3.Вла­ди­с­ла­ва Ни­ко­ло­ва /”Лу­до­го­рец” Раз­г­рад/

Диск, де­вой­ки, мл.въз­раст: 1.Ан­то­ния Ще­ре­ва /”Ат­лет” Кар­но­бат/ 2.Ма­д­ле­на До­не­ва /”Лу­до­го­рец” Раз­г­рад/

Хвър­ля­не плъ­т­на то­п­ка над гла­ва 1 кг., мо­ми­че­та до 14 г.: 1.Ра­дост Па­па­зо­ва /”Лу­до­го­рец”Раз­г­рад/ 2. Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Ар­ка­ли­е­ва /”Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик/ 3. Ма­рия Але­к­сан­д­ро­ва /ЛК „Виа Ат­ле­тикс” Раз­г­рад/

Гю­ле, мом­че­та до 16 г.: 1.Ни­ко­лай Ата­на­сов 2.Ми­ха­ил Ди­ми­т­ров 3.Ге­ор­ги ди­мов – вси­ч­ки от „До­б­ру­джа 99” До­б­рич

Чук, юно­ши, мл.въз­раст: 1.Да­ни­ел Джа­ха­ли  /СКЛА Бал­чик/2.Ми­ха­ил ди­ми­т­ров /”До­б­ру­джа 99” До­б­рич/ 3.Пе­тър Кру­мов „Чер­но мо­ре-Ат­ле­тик” Вар­на

Диск, юно­ши, мл.въз­раст: 1.Ра­д­ко Мин­ков /”Виа 99” Бур­гас/ 2.Яни Не­дел­чев /”Ат­ле­тик” Кар­но­бат/ 3.Да­ни­ел Джа­ха­ли /СКЛА Бал­чик/

Чук, де­вой­ки, мл.въз­раст: 1.Ека­те­ри­на Ди­мо­ва /СКЛА Бал­чик/ 2.Ме­ли­са Мар­ти­но­ва /ЛК „Виа ат­ле­тикс” Раз­г­рад/ 3.Ива Ди­ми­т­ро­ва  /”Чер­но мо­ре-ат­ле­тик” Вар­на/

Ко­пие, юно­ши мл.въз­раст: 1. Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов /СКЛА Бал­чик/ 2.Ар­кан Йор­да­нов /”Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик” Вар­на/3. Хри­с­то Ге­ор­ги­ев /”До­б­ру­джа 99” До­б­рич/

Диск, мом­че­та, до 14 г.: 1.Алекс Хри­с­тов /”Ат­лет” Кар­но­бат/ 2.Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев /”Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик/ 3. Мар­тин Ма­тев /”Хам­мер” Тря­в­на/

Ко­пие, мом­че­та, до 14 г.: 1.Кри­с­ти­ян То­до­ров  2. Бо­жи­дар Ата­на­сов 3. Стой­чо Ива­нов – вси­ч­ки от „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик

Чук, мом­че­та, до 14 г. : 1. Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев / СКЛА Бал­чик/ 2.Явор Ру­ме­нов /”Хам­мер” Тря­в­на/ 3. Ка­ло­ян Ми­т­ков /”До­б­ру­джа 99”/

Скок дъл­жи­на от мя­с­то, мо­ми­че­та до 14 г.: 1.Ра­дост Па­па­зо­ва /”Лу­до­го­рец” Раз­г­рад/ 2.Ма­рия – Ма­г­да­ле­на Ар­ка­ли­е­ва / СКЛА Бал­чик/ 3. Ма­рия Але­к­си­е­ва /ЛК „Виа ат­ле­тикс” Раз­г­рад

Диск, юно­ши, мл.въз­раст: 1. Ге­ор­ги Гю­ров /”До­б­ру­джа 99”/ 2.Ни­ко­лай Ни­ко­лов /СКЛА Бал­чик/ 3.Ге­ор­ги Ди­мов /”До­б­ру­джа 99” До­б­рич

С та­зи спор­т­на про­я­ва мо­же би свър­ш­ва ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ка­та го­ди­на, но ид­ва ред и на дру­го съ­с­те­за­ние – тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­о­ни­со­по­лис”, кой­то е вклю­чен в на­ци­о­нал­на­та го­ди­ш­на про­г­ра­ма, ут­вър­ден от Све­то­в­на­та фе­де­ра­ция по ле­ка ат­ле­ти­ка IAAF, а да­та­та е 18 май 2013 г.

В та­зи за­да­ча, мо­же би тря­б­ва да се на­ме­си ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на на­шия град, още от­се­га, за да ста­нем сви­де­те­ли на пла­мъ­ка в очи­те на спор­т­ни­те съ­с­те­за­те­ли, на ста­ра­ни­е­то и тру­да, кой­то по­ла­гат в тре­ни­ро­в­ки­те, за да се убе­дим, че здра­ви­ят дух е в здра­во­то тя­ло.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.